www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - יעוץ משפטי

שני אשמים אך לא ברור מה חלקו של כל אחד בנזק
המזיקים-האשמים יהיו אחראים ביחד ולחוד ...

התובע לא הוכיח שהנזק העובדתי נגרם לו ע"י הרופא

במקרה כזה ישנה אפשרות לפצות את התובע לפי ההסתברות שנזקו נגרם ע"י הנתבע. אין להשתמש בכלל זה בכל תביעות הרשלנות הרפואית אלא רק באותם מקרים בהם נגרם אי צדק ...


מספר נתבעים ולא ידוע מי מהם גרם לנזק
האחריות בנזיקין היא אישית ומבוססת קודם כל על אחריות הנתבע, ובהיעדרה לא ניתן להטיל אחריות ...

מהו הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית?

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה. הקשר הסיבתי מורכב מסיבתיות עובדתית ומסיבתיות משפטית ...


האם יש להטיל אחריות על נזק רפואי שנגרם עקב חוסר תקציב ברפואה הציבורית או הפרטית?

מערכת בריאות שמטרתה לספק שירות רפואי ברמה סבירה לאוכלוסיה כולה, אינה יכולה להרשות לעצמה לממן בדיקות שאינן נכללות תחת התקציב ...


האם על הרופא להמשיך ולחקור ולא להסתפק בממצאים הגלויים?

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים, אלא שומה עליו לפעול בשקידה ראויה ובמאמץ סביר על מנת שהממצאים הללו אכן יובאו לידיעתו


...


האם חלה חובה על הרופא לאתר סיכונים לפני מתן הטיפול?

באשר לסיכונים ידועים ומוכרים, קיימת חובה על הרופא לחקור ולבדוק סיכונים הידועים בספרות הרפואית ...


האם בחירה בפרקטיקה מחמירה פוטרת מאחריות?

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה להמשיך ולהביא בחשבון, בכל הכרעה טיפולית העלולה לפגוע במטופל, את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו ...


רופא הפועל בהתאם לפרקטיקה המקובלת - איננו מתרשל?

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו ...


האם הרופא התרשל כאשר בחר בין שתי דרכי טיפול שונות?

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח ...


מהו המועד לבחינת סבירות התנהגותו של הרופא?
יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות בעת התרחשותה – מועד הטיפול.

מהי התרשלות?

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע.


פסק דין בעניין פורום נאות לדיון בגין רשלנות רפואית בניתוח בחו"ל

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא...


<<   הקודם  1  2  3  4