www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - יעוץ משפטי

איזה נטל מעביר הליקוי ברשומה הרפואית?

ההלכה היא כי העדר רישום או רישום לקוי פועל לרעת הנתבע, במקרה של רשלנות רפואית זה המוסד או הצוות הרפואי ...


מה קורה במקרה בו אבדו הרשומות הרפואיות?

מקרה בו אבדו הרשומות הרפואיות מהווה אי מילוי הוראות חוק זכויות החולה שעניינו ניהול הרשומה הרפואית ...


השמדת רשומות רפואיות לאחר שחלפה התקופה שיש לשומרן

ביעור מסמכים רפואיים הוא עניין רציני בעל משמעות מרחיקת לכת. על כן, על הרופא להפעיל שיקול דעת לפני שיעשה פעולה כלשהי ...


מהו מעמדה של הרשומה הרפואית?

על פי הרישומים ובהסתמך עליהם ניתן לקיים מעקב שוטף, ראוי ואחראי אחר התפתחות הדברים ולקבל את ההחלטות הנאותות ...


האם קיימת חובה לשמור את הרשומה הרפואית ולמשך כמה זמן?

כל בית חולים אחראי לשמור את הרשומות שנעשו בבית החולים או שהגיעו אליו באופן שיאפשר את איתורן בתוך זמן סביר. ללא שמירה על הרישומים, אובדת התועלת שניתן להפיק מהם ...


מה צריכה הרשומה הרפואית לכלול?

על הרשומה לכלול פרטים מזהים של המטופל והמטפל ופרטים בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל ...


האם קיימת חובה לנהל רשומה הרפואית?

כן. חוק זכויות החולה מטיל חובה על המטפל בחולה ועל מנהל המוסד הרפואי חובה לנהל רשומות רפואיות באופן קבוע ...


מהי הרשומה הרפואית?

רשומה רפואית הינה כל כתב על גבי נייר או כל גבי חומר אחר, כל תרשים, דיאגרמה, ציור, תו, תיק צילום, תצלום, סרט, תקליט וכו’, שנעשו עקב קבלת אדם לבית החולים, לטיפול בו ושחרורו ממנו ...


מהי משמעות הכלל - הדבר מדבר בעד עצמו?

הכלל "הדבר מדבר בעד עצמו" משמש מכשיר להעברת נטל השכנוע אל הנתבע בנזיקין, כך שיהיה עליו להוכיח כי לא התרשל ...


מהם העקרונות הראייתיים הכלליים בתביעות רשלנות רפואית?

קיימים מספר עקרונות כלליים בדיני הראיות, החלים הן בדין הפלילי והן בדין האזרחי, ואשר אינם מיוחדים לתביעות נזיקין בכלל ולתביעות רשלנות רפואית בפרט. עקרונות אלה גורמים להעברת נטל ההוכחה של עובדה מסוימת אל הצד שכנגד ...


היעדר הסכמה - הניתן לתבוע בגין הפרת חובה חקוקה?

הפרת החובה לקבל הסכמה מדעת של חולה לטיפול רפואי בהתאם להוראות חוק זכויות החולה מקיימת את כל יסודותיה של עוולת ההפרה החקוקה והחולה יכול לתבוע בגינה סעדים ...


האם העדר הסכמה מדעת מהווה פגיעה באוטונומיה של החולה?

הזכות לאוטונומיה היא הבסיס לתורת ההסכמה מדעת. הפיצוי בגין הפגיעה באוטונומיה לא נועד להחליף את הפיצוי בגין נזקי גוף, אלא להשלימו ...


אימתי תוכר עוולת התקיפה במקרה של רשלנות רפואית?

עוולת התקיפה תוכר רק כאשר לחולה לא נמסר כלל מידע על סוג הטיפול הצפוי לו או כאשר לא נמסר לו על התוצאה הבלתי נמנעת של אותו טיפול ...


האם חתימה על טופס הסכמה מוכיחה הסכמה מדעת?

לא די בחתימה על טופס הסכמה אלא על הרופא להוכיח כי הסביר לחולה על הטיפול ועל הסיכונים הכרוכים בטיפול, ועל תופעות הלוואי השכיחות הנגרמות כתוצאה מהטיפול ...


על אילו טפסים יש לחתום לפני ביצוע ניתוח או אשפוז?

על החולה לחתום לפני אשפוז על טופס בקשה לאשפוז ולפני ניתוח על טופס הסכמה לניתוח ...


חולה שנשקפת לו סכנה חמורה והמתנגד לקבלת טיפול

בנסיבות בהם נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול הרפואי שיש לתיתו בנסיבות העניין בהקדם, רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי אף בניגוד לרצון המטופל באישור ועדת האתיקה ...


מתי אין צורך לבקש את הסכמתו של חולה לטיפול רפואי?

ישנם מספר מקרים בהם אין צורך לבקש את הסכמתו של החולה לטיפול הרפואי ...


אימתי יש למסור את המידע לחולה?

המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי בשלב מוקדם ככל האפשר


מהו המידע שיש למסור לחולה לשם השגת הסכמה מדעת?

יש לגלות לחולה את כל הסיכונים אשר אדם סביר היה מייחס להם חשיבות בהחלטתו להסכים לביצוע הטיפול ...


מהי הסכמה מדעת?

לחולה ישנה זכות יסודית לאוטונומיה על גופו. זכותו של החולה להחליט על מעשיו ומאווייו בהתאם לבחירותיו ולפעול בהתאם לבחירות אלה ...


<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא    >>