www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - יעוץ משפטי

מהו מעמדו של המומחה מטעם בית המשפט?

מעמדו של המומחה מטעם בית המשפט תלוי פעמים רבות בהסכמת הצדדים, הרשאים להסכים כי חוות דעתו תחייב אותם ...


מי מהצדדים נושא במימון חוות הדעת?

עקרונית נושא כל צד בעלות חוות הדעת המוגשות מטעמו ...


מומחים רפואיים בדין האזרחי

מומחה רפואי ייתכן שיוזמן מטעם הצדדים או מטעם בית המשפט ...


חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית למול חוות דעת בתביעות אחרות

בתביעות רשלנות רפואית, כמו בכל תביעות נזקי הגוף, בעלי הדין חייבים להגיש חוות דעת של מומחים ברפואה על מנת שיוכלו להוכיח טענותיהם בעניין הנזק, ככל שמדובר בנושאים שברפואה כמו נכות ומגבלות רפואיות ...


ניכוי קצבאות המוסד לביטוח לאומי מסכום הפיצויים בתיקי רשלנות רפואית

בתביעות נזיקין, ובכלל זה גם בתביעות בגין תאונות דרכים לפי חוק הפיצויים, בית המשפט פוסק מהו הנזק שעל המזיק לשלם לניזוק ומסכום זה יש לנכות את תקבולי המל"ל, בשל העיקרון הנזיקי, שאין לחייב את המזיק לשאת ביותר מסך כל הנזק שגרם לניזוק ...


מהם סוגי הגמלאות הקשורים לתשלום הפיצויים בדיני הנזיקין?

קיימים מספר סוגים של גמלאות, הרלבנטיים לסוגיית הקשר בין תגמולי המל"ל לבין הפיצויים בנזיקין ...


מהי עמדת הפסיקה והספרות לעניין זכות השיפוי?

זכות השיפוי לקופות החולים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי מתיישבת עם הסימטריה הנדרשת לעניין ההטבה ...


מהי מהות השיפוי בין מוסדות רפואיים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע, כי קופת חולים או נותן שירותים שנתנו שירותי בריאות למי שחלה או למי שנפגע ממזיק, זכאים להיפרע את הטבת הנזק מהמזיק או ממבטחו או מכל אדם אחד ...


כיצד נוהג בית המשפט לפסוק את שכר טרחת עורך הדין?

בית המשפט נוהג לפסוק שכר טרחה על פי המפתח הבא: 20% מן הסכום שנפסק לאחר ניכוי תגמולי המל"ל, אם הסתיים התיק בפסק דין 17.5% , אם התיק נסתיים בפשרה 15% ...


מהו שכר טרחת עורכי הדין המייצגים תובעים בתביעת נזיקין?

ככלל, קביעת שכר הטרחה מסור למשא ומתן בין הלקוח לבין עורך הדין. עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם מצא המחוקק לנכון להתערב בחופש החוזים של הצדדים ...


תשלום שכר טרחת עורכי הדין של התובע בתביעות רשלנות רפואית

בית המשפט נוהג לחייב את הנתבע שנמצא חב בנזיקין, בנוסף על הפיצוי לנפגע, גם בשכר טרחת בא כוחו של התובע ובהוצאות שהוציא לצורך ההליכים המשפטיים (הוצאות משפט) ...


מהי מהות הפיצוי בגין קיצור או אובדן תוחלת חיים?

לפיצוי בגין קיצור או אובדן תוחלת חיים כתוצאה ממעשה העוולה יש שני ממדים: ממד סובייקטיבי – ידיעת הניזוק על חייו שהתקצרו וממד אובייקטיבי – גם אם הניזוק אינו יודע שחייו התקצרו, יש להתחשב בקיצור שנגרם ...


האם ערכאת הערעור מתערבת בפסיקת הפיצויים בגין כאב וסבל?

ככלל, ביהמ"ש העליון אינו מתערב בפסיקת הפיצויים בגין כאב וסבל ...


מהם סכומי הפיצויים שנפסקו בגין נזק לא ממוני לאורך השנים?

ישנה מגמה בפסיקה להתאים את סכומי הפיצוי בגין כאב וסבל לרמת המחירים הכוללת במשק ...


אילו שיקולים נשקלים בפסיקת הפיצוי בגין נזק לא ממוני?

פסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני נעשית על דרך האומדן בהתחשב בנסיבות המקרה הספציפי ...


האם קיימות מגבלות על פסיקת פיצוי בגין כאב וסבל?

בחקיקה קיימים שני הסדרים מיוחדים ביחס לפסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני ...


מהי מהות הפיצוי שניתן בשל נזק לא ממוני שנגרם לניזוק?

שני ראשי נזק עיקריים: כאב וסבל וקיצור תוחלת החיים. קיימות גישות שונות לעניין מהות הפיצוי בגין כאב וסבל.


מהי מטרת דיני הנזיקין?

לדיני הנזיקין בישראל מטרה תרופתית ולא עונשית, ולפיכך נעשית הערכת גובה הנזק בהתבסס על הכלל הנזיקי של "השבת המצב לקדמותו" ...


מהו נזק וכיצד יש לסווגו?

נזק מוגדר בפקודת הנזיקין כ"אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה" ...


האם היעדר רישום או ליקוי ברישום מהווים נזק ראייתי?

היעדר רישום או ליקוי ברישום מהווה רשלנות מצידו של המוסד הרפואי או הרופא. כתוצאה מכך, נמנעת מהניזוק האפשרות להוכיח איזה חלק מהנזק הסופי שנגרם לו היה קיים טרם האירוע הרשלני ואיזה חלק התגבש בעקבותיו ...


<<    הקודם   1  2  3  4  לעמוד הבא    >>