www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - חוקים

האם הפרו הרופאים את החובה החקוקה באבחון השבר?

התובע טען כי רשלנות הנתבע מתבטאת בכך שלא נבדק על ידי רופא מומחה ביום האירוע. הרופא הראשון שבדק אותו לא גילה שיש לו שבר ולא טיפל בו כדי למנוע התפתחות הליכי זיהום. גם הרופא השני שטיפל בו טעה באבחנת השבר שנגרם לו, לא טיפל בפצע ולא נתן טיפול אנטיביוטי שימנע התפתחות זיהומית...


1