www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - זכויות החולה

פיצויים בגין הפרת סודיות רפואית

התובעת, בהיותה תלמידת תיכון, ניהלה קשר רומנטי ארוך וקבוע עם חבר. כחלק מקשר זה, היא התגוררה, יחד עם החבר, ביחידת הדיור אשר בקומת הקרקע בבית הוריו.


פסק דין בעניין הפרת חובת סודיות על ידי רופא משפחה - האם רשלנות?

התביעה הינה תביעה נזיקית, לפיצוי בגין נזקי התובעים שנגרמו, לטענתם, עקב פגיעה בחופש הבחירה לאור הפרת חובת הסודיות הרפואית על ידי הנתבעת...


1