www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - התיישנות

האם נפגעת גזזת זכאית לפיצויים נוספים בעילה של הפרת חובת היידוע?

התובעת טופלה בילדותה בקרינה לצורך טיפול במחלת הגזזת, ובשנת 1985 אובחן כי היא סובלת מגידול סרטני במוחה. התובעת טענה כי המדינה הפרת את חובת היידוע, מאחר ובמשך שנים הסתירה את הסיכונים הצפויים לה.  


רשלנות רפואית בניתוח לתיקון מחיצת האף

כעשר שנים לאחר שעבר התובע ניתוח לתיקון מחיצת האף, נודע לו כי במהלך הניתוח נגרם נקב במחיצה, אשר גרם להחמרה במצבו. על כן הגיש תביעה בגין רשלנות רפואית.  


המדינה בקשה לדחות תביעה לרשלנות רפואית בגין טיפול בגזזת, מחמת התיישנות

התובעת, ילידת 1951, טופלה בילדותה בגזזת באמצעות הקרנות ובשנת 2003, התגלה גידול סרטני בראשה. התובעת טענה כי המדינה התרשלה מאחר ולא הזהירה אותה לגבי הסיכונים, עקב ההקרנות. 


דחיית תביעה על הסף בגין התיישנות עילת הולדה בעוולה

האם תביעה בגין הולדה בעוולה התיישנה מחמת הגשתה לאחר גיל 25? האם בית המשפט יקבל טענת התיישנות?


התיישנות בהליך בגין רשלנות רפואית בטיפול לאחר תאונת עבודה

טיפול רפואי רשלני עלול לגרום לנזקים שונים, הן בהווה והן בעתיד. עם זאת, תביעת רשלנות רפואית, בדומה לתביעות נזיקיות אחרות, איננה עומדת לנפגע לנצח. דהיינו, תביעה זו מתיישנת בחלוף תקופת זמן משמעותית...


דחיית תביעה בגין התיישנות - רשלנות במחלקה לבריאות הנפש

דחיית תביעה בגין התיישנות. האם הייתה רשלנות רפואית במסגרת המחלקה לבריאות הנפש?


התיישנות תביעה לאחר שמונה שנים ממותה של המטופלת, האמנם?

בית החולים טען כי תביעה בגין רשלנות רפואית אשר הוגשה כנגדו, הוגשה באיחור והתיישנה במרוצת השנים...


חוות דעת רפואית הוגשה לאחר תום מרוץ התיישנות

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית חייבות, על פי פקודת הראיות, להיות מוגשות בצירוף עם חוות דעת רפואית התומכת בטענות התביעה...


התיישנות תביעה בגין רשלנות רפואית בכריתת חצוצרה
בית המשפט המחוזי נדרש לדון בתביעה אשר עסקה ברשלנות רפואית בגין טיפול בהריון חוץ רחמי...

חוות דעת רפואית רק לאחר 19 שנה, האם התיישנות?

דחיית תביעה בנוגע לרשלנות רפואית בבריאות הנפש, מחמת התיישנות...


תביעה בגין רשלנות רפואית נדחית בטענת התיישנות, אימתי?

עילות התביעה העומדות לנפטר מוסיפות לעמוד לטובת עזבונו ממועד הפטירה ובמקרה דנן, עילת התביעה של משיבים 3-5 נוצרה ברגע פטירתם,קרי בשנת 1985...


  


פסק דין בגין הגשת תביעת רשלנות רפואית באיחור ניכר - התיישנות

בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות. הבקשה נוגעת לתביעה נזיקית שהגישה המשיבה כנגד המבקשים, ביום 27.6.06, וזאת בגין הטיפול הרשלני שקיבלה המשיבה, לטענתה, מטעם המבקשים...


פסק דין בנוגע לדחיית תביעת רשלנות רפואית בגין התיישנות לאחר אי צירוף חוו"ד

ביום 24.05.07 הגיש התובע את התביעה שעילתה רשלנות רפואית נגד הנתבעים. לתביעה לא צורפה חוות דעת רפואית. לפיכך, הוגשה בקשה מטעם הנתבעים, להורות על דחית התביעה על הסף מחמת העובדה שהתביעה התיישנה ...


האם ישנה תקרת התיישנות על תביעות שיפוי או השבה?

תביעות לשיפוי או השבה נוצרות במצבים של ביטוחי כפל או כאשר מי שמיטיב את נזקו של הניזוק אינו המזיק ...


פער גדול בין מועד קרות האירוע לבין תחילת מרוץ ההתיישנות

מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום שבו נוצרה התביעה. בתביעות המבוססות על עוולות שהנזק מהווה אחד מיסודותיהן, יש להמתין ליום קרות הנזק על מנת שתיווצר תביעה ויתחיל מרוץ ההתיישנות ...


מהי תקופת ההתיישנות הכללית?

תקופת ההתיישנות הכללית בתביעות נזיקין עומדת על 7 שנים ...


מהם עיקרי דין ההתיישנות?

דין ההתיישנות מושתת על איזון בין מספר רציונאלים המכונים "טעמי ההתיישנות". טעמי ההתיישנות מאזנים בין שלושה אינטרסים –האינטרס של קבוצת הנתבעים-בכוח, האינטרס של קבוצת התובעים-בכוח והאינטרס הציבורי ...


מהם התחומים הנפוצים של רשלנות רפואית בסוגית התיישנות

תחום ההיריון והמיילדות הוא התחום שבו הוגשו התביעות הרבות ביותר לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה, בת שבע שנים ...


משך הזמן מיום המעשה הרשלני ועד התביעה

בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, רוב התיקים הוגשו בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק ...


התיישנות בתביעת רשלנות רפואית של קטין - פסק דין

האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה...


1  2  לעמוד הבא    >>