www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - חוות דעת רפואית

חיוב אישה אשר תבעה בית חולים בגין רשלנות רפואית בצירוף חוות דעת רפואית

החוק קובע כי תביעות מסוג זה צריכות להיות מוגשות בצירוף חוות דעת רפואית מטעמו של התובע. עם זאת, במקרים מסוימים, בית המשפט מתיר לבעל דין שלא לצרף חוות דעת רפואית (והוא ממנה מומחה מטעמו)...


שיקולי בית המשפט במתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית

תביעות רשלנות רפואית הינן תביעות פיצויים אשר מוגשות על ידי מטופלים כנגד רופאים, מטפלים, טכנאים, מוסדות רפואיים וכדומה. תובע בתביעה זו חייב לצרף לתביעתו חוות דעת רפואית. אימתי יסכים בית המשפט להעניק פטור לתובע זה?


סירוב להיבדק על ידי מומחה מטעם ההגנה ללא הורה

בית המשפט המחוזי בירושלים נדרש לבחון את בקשתו של תובע במסגרת תביעת רשלנות רפואית, להופיע לבדיקה פסיכיאטרית אצל מומחה מטעם הנתבעים בליווי הוריו...


הוספת חוות דעת רפואית לאור גילוי נזקים נוספים במהלך הדיונים

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית חייבות להיות מוגשות על ידי בעלי הדין תוך שהן נתמכות בחוות דעת רפואית מתאימה...


פסילת מומחה רפואי בגין מתן ייעוץ למשרד עורכי דין הנתבעים, האמנם?

האם תתקבל בקשה לפסילת מומחה רפואי כאשר חוות הדעת הרפואית ניתנה לפני חמש שנים, ובשנתיים האחרונות (בטרם העיד המומחה בבית המשפט) נותן המומחה ייעוץ למשרדי עורכי הדין המייצג את המשיבה?


מינוי מומחה מטעם בית המשפט ופטור מהגשת חוות דעת רפואית, אימתי?

תביעות אשר עניינן הינו רשלנות רפואית דורשות מהתובע לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית מטעמו התומכת בטענותיו...


אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

בית המשפט העליון נדרש לדון בערעור אשר הוגש לגבי מינויו של מומחה רפואי במסגרת תביעה שעסקה ברשלנות רפואית של חברת תרופות...


חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

במקרים בהם מוגשת תביעה בגין רשלנות רפואית, חייבים בעלי הדין לצרף לתביעתם חוות דעת רפואיות התומכות בגרסתם. עם זאת, היות ומדובר בנתבעים שהינם רופאים, או אנשים מטעם המוסדות הרפואיים...


האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית חייבות להיתמך בחוות דעת רפואית, המצורפת לכתב התביעה...


האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית...


ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

מן הפסיקה ידוע כי החשש לניגוד עניינים כאשר מדובר במומחים המקיימים ביניהם יחסי מרות הוא שיקול לגיטימי...


אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

השופטים ציינו, למעלה מן הצורך, כי אף שמדובר בחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט, לא הייתה חוות דעתו במעמד כה מכריע בהליך דנן...


הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד
בית המשפט העליון הפך את החלטות הערכאות הנמוכות וקבע כי יש להתיר לתובעת להציג חוות דעת רפואית נוספת בעניינה...

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

התובע לא צירף לתביעתו חוות דעת רפואית "קלאסית" על ידי מומחה כירורגי בתחום נשוא התובענה, והסתפק בהפניה בהולה שקיבל מרופא צבאי לשוב לחדר המיון...


רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט...


דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

בזמנו, הצדדים לא הגיעו לידי הסכמה על מינוי מומחה מוסכם מטעם ביהמ"ש ולאחר עיון בהודעותיהם, ביהמ"ש החליט, על פי סמכותו , למנות מומחה מטעם ביהמ"ש. ניתן ללמוד מטיעוני הצדדים בבקשה זו, שאפשר לחלק את טענות המבקשת לסוגי טענות שונים.


דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

אכן תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 מורה כי בדרך המלך בעל דין המבקש להוכיח עניין שברפואה, חייב להסתמך על חוות דעת רפואית. בעיקר נכונים הדברים כאשר עסקינן בתביעות על רשלנות רפואית...


המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר
ניתן, איפוא, לב"כ התובעת פסק זמן של 60 יום להמציא חוות דעת שתחליף את חוות דעתו של פרופ’ הורן ז"ל....

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

בפסיקה, התייחסו בתי המשפט לנסיבות החריגות, אשר בעטיין יינתן פטור לבעל דין מהגשת חוות דעת רפואית מטעמו ותחת זאת ימונה מומחה מטעם בית המשפט...


פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

מדובר בתובענה בגין רשלנות רפואית. בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית ...


1  2  3  לעמוד הבא    >>