www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - נטל הראיה

העברת נטל הראיה - תביעה בגין רשלנות בניתוח בבלוטת יותרת המוח

בית המשפט המחוזי נדרש לדון בתביעה אשר עסקה ברשלנות רפואית במהלך ניתוח ביותרת המוח, אשר הוגשה כנגד המרכז הרפואי רבין...


פסק דין - העברת נטל ראייה לאחר ליקוי ברשומה רפואית בניתוח קיסרי

ביום 14.1.00 נולד בניתוח קיסרי בנה השלישי של התובעת, לאחר שיום קודם לכן היא אושפזה להשגחה. זמן קצר לאחר הניתוח הקיסרי התגלה אצל התובעת דימום שהלך והחמיר, ובשל מצבה הוחלט לבצע ניתוח נוסף במהלכו הוצא רחמה של התובעת ...


אופן סיום התיקים בהם הועבר נטל ההוכחה

אופן סיום התיקים בהם הועבר הנטל לנתבע נבחן על בסיס מאגר נתונים נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002. התיקים שנבחנו הינם תיקים שהיו סגורים במועד העיון ...


פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בבדיקת קולונסקופיה - העברת נטל הראיה

במהלך ביצוע בדיקה רפואית שערך לתובעת על-פי הפניית רופא המשפחה שלה ולאחר שהחתים את התובעת על טופס הסכמה לבדיקות, ערך הרופא לתובעת בדיקה חודרנית של המעי מסוג קולונסקופיה...


פסק דין בקשר להצגת ראיה חדשה לאחר דחיית תביעה בגין רשלנות רפואית

התובע נימק בקשה לערעור לבית המשפט המחוזי בכך שהשיג ראיה חדשה אשר לא היתה בפני בית משפט השלום שפסק נגדו...


1