www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - רופא סביר

חולה כליות קיבל מרשם לתרופה מסוכנת - רשלנות במתן תרופות מצד רופא משפחה

פעמים רבות, מוגשות תביעות בישראל בגין רשלנות רפואית של רופא משפחה. רופא משפחה הינו לרוב הרופא הראשון אליו המטופל מגיע כאשר הוא חש בכאבים שונים...


רשלנות רפואית במתן הסברים לחולה בירגר באשר לסיכוני המחלה
לטענת התובע, רופאי הנתבעים ובעיקר זליקובסקי, לא הסבירו לו את הסיכונים הכרוכים במחלת בירגר בכלל ובהמשך העישון, בפרט.

1