www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - יעוץ משפטי

מספר נתבעים ולא ידוע מי מהם גרם לנזק
האחריות בנזיקין היא אישית ומבוססת קודם כל על אחריות הנתבע

מהו הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית?
כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה

האם יש להטיל אחריות על נזק רפואי שנגרם עקב חוסר תקציב ברפואה הציבורית או הפרטית?
מערכת בריאות שמטרתה לספק שירות רפואי ברמה סבירה לאוכלוסיה כולה, אינה יכולה להרשות לעצמה לממן בדיקות שאינן נכללות תחת התקציב ...

האם על הרופא להמשיך ולחקור ולא להסתפק בממצאים הגלויים?
אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים

האם חלה חובה על הרופא לאתר סיכונים לפני מתן הטיפול?
לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית

האם בחירה בפרקטיקה מחמירה פוטרת מאחריות?
כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו

רופא הפועל בהתאם לפרקטיקה המקובלת - איננו מתרשל?
אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו

האם הרופא התרשל כאשר בחר בין שתי דרכי טיפול שונות?
רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח.

מהו המועד לבחינת סבירות התנהגותו של הרופא?
יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות

מהי התרשלות?
המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - האם דחיית תביעה בגין אובדן צילומי רנטגן?
האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים?

פסק דין בעניין פורום נאות לדיון בגין רשלנות רפואית בניתוח בחו"ל
התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא...

פסק דין בנוגע לסעיף 76 לפקודת הנזיקין - תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונה
האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים?

פסק דין בו הוגשה חוות דעת רפואית של רופא שאינו מתמחה בתחום
האם חוות הדעת הרפואית אשר הוגשה בצירוף עם כתב התביעה בגין הרשלנות רפואית איננה מטעם מומחה בתחום?

החלטה העוסקת בפטור לתובע מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות
פסק דין בעקבות בקשת פטור מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית...

<<   הקודם  1  2  3  4  5