www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - חוקים

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996
אתר רשלנות רפואית מציג בפניכם מאגר של פרשנות משפטית בנושא זכויות החולה, פסקי דין, מאמרים, הסכמה מדעת ועוד...

חוק ביטוח נפגעי חיסון, תש"ן-1989
חוק ביטוח נפגעי חיסון, תש"ן-1989, קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית, עורכי דין, פסקי דין, מאמרים, חקיקה בריאות, מן התקשורת ועוד...

תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז-1987
תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז-1987, קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית, פסקי דין, חוקים, מאמרים ...

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, קראו עוד על חוקים, פסקי דין ופניות לעורכי דין בנושא רשלנות רפואית

‏חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד - 1994‏
‏חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד - 1994‏

חוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958
חוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית...

חוק קופות חולים (איסורי הגבלות ואפליה), התשנ"ג 1993
חוק קופות חולים (איסורי הגבלות ואפליה), התשנ"ג 1993

פקודת המילדות
אתר רשלנות רפואית מציג את חקיקת הבריאות הרלבנטית... מהי רשלנות רפואית בהיריון? מהי רשלנות רפואית בלידה? קראו עוד...

חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991
מהו חוק הטיפול בחולה נפש? 1. הגדרות בחוק זה - בדיקה פסיכיאטרית" - בדיקה פסיכיאטרית של אדם הנעשית בידי פסיכיאטר מחוזי או בידי פסיכיאטר...

חוק החולה הנוטה למות התשס"ו-2005
חוק זה בא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים, לבין ערך אוטונומית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים.

חוק הנכים - תגמולים ושיקום, התשי"ט, 1959 (נוסח משולב)

פקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976
פקודת הרופאים, הנוסח החדש, התשל"ז 1976... קרא עוד בפורטל רשלנות רפואית, רשלנות רפואית בניתוח, רשלנות רפואית בלידה ועוד, מאמרים, פסקי דין, כתבות, חדשות מהעיתונות...

פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
הנוסח החדש של פקודת הנזיקין... בפורטל רשלנות רפואית מאות פסקי דין, מאמרים, כתבות, פורומים, עורכי דין ועוד...

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, קרא עוד בפורטל רשלנות רפואית, מאמרים, פסקי דין, כתבות, תקשורת, עורכי דין...

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - נוסח החוק בישראל
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - נוסח החוק בישראל, קראו עוד על חוקים, פסקי דין, מאמרים ופניות לעורכי דין באתר רשלנות רפואית...

1