www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - העדר רשומה רפואית

העברת נטל הראיה - תביעה בגין רשלנות בניתוח בבלוטת יותרת המוח
דחיית בקשה להעברת נטל הראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות בניתוח להסרת גידול בבלוטת יותרת המוח...

העברת נטל הראיה בגין העדר רשומה רפואית לאחר ניתוח לפרוסקופי
האם העדר רשומה רפואית לאחר ניתוח לפרוסקופי הינה רשלנות רפואית והאם יש להטיל את האחריות עליה על הרופאים בבית החולים הדסה?

תוצאות בדיקת אולטראסאונד לאחר 20 שנה, האם נזק ראייתי והעדר רשומה רפואית?
הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה...

סכנה תמידית לאנמיה בגין אי הפניה לבדיקת Coombs במהלך הריון
בית המשפט קבע כי קופת חולים מכבי התרשלה כלפי מטופלת בגין אי מתן חיסון Anti-D, זאת לאחר שלא נערכה לתובעת בדיקת Coombs במהלך הריונה הראשון...

סיבת המוות לא ידועה - האם היה סירוב לניתוח לאחר המוות?
האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין...

רשלנות רפואית לאחר ניתוח לטיפול בצניחת רקטום שגרם לדליפת צואה
בית המשפט העליון הפך החלטה של הערכאה המחוזית וקבע כי רופאי בית החולים "שיבא" בתל השומר התרשלו בביצוע ניתוח לטיפול בצניחת רקטום.. לטענתה השופטים, הנתבעים אשמים בדליפת הצואה למרות שמדובר בסיכון מוכר של הניתוח...

צילום רנטגן חסר לאחר 20 שנה, האם העדר רשומה רפואית?
האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה?

דום הנשימה הראשון ארע לתינוק בחדר הלידה, האם רשלנות רפואית?
מהתיק הרפואי עלה כי האפניאה הראשונה התרחשה כחמש דקות לאחר שהגיע התינוק ליחידת המעבר. שעת הקבלה במעבר לא תועדה, והייתה למעשה פונקציה של משך הזמן בו שהה התובע בחדר לידה...

האם דין רשומה מצומצמת כדין העדר רשומה רפואית?
מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו...

האם אי ציון משקל עובר בגיליון לידה הוא רשלנות רפואית?
העדר רשומה רפואית במהלך ניהול לידה והעברת נטל ההוכחה בתביעה שעניינה רשלנות רפואית במהלך לידה. אירוע פרע כתפיים שהביא לשיתוק בידו של התינוק...

מוות במהלך טיפול בדלקת קרום המוח - רשלנות רפואית של חדר מיון
רשלנות רפואית - האם הטיפול הרשלני בחדר המיון במטופלת הסובלת מדלקת בקרום המוח, הביא בסוף למותה של המנוחה? קראו עוד...

העדר רשומה רפואית במהלך טיפול לאבחון גידול סרטני
האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?

רשלנות רפואית בלידה - אחריות אישית של הרופא
האם יש להטיל אחריות אישית על רופא בעקבות רשלנות רפואית במהלך הלידה? האם יש להטיל את האחריות כולה על בית החולים? היכן מתחילה ונגמרת האחריות בנושא רשלנות רפואית? קראו עוד...

פסק דין - העברת נטל ראייה לאחר ליקוי ברשומה רפואית בניתוח קיסרי
ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור?

פסק דין העוסק בטיפול בסרטן ריאות מתקדם - תביעת רשלנות רפואית בגינו
פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בטיפול בסרטן ריאות מתקדם, האם ההחלטה על ביצוע ניתוח הייתה במקום?

מהו אופן סיום התיקים בהם הועבר נטל ההוכחה בשל היעדר רישום/רישום לקוי?
אופן סיום התיקים בהם הועבר נטל ההוכחה בשל היעדר רישום או רישום לקוי נבחן על בסיס מאגר נתונים נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור

האם היעדר רישום או ליקוי ברישום מהווים נזק ראייתי?
היעדר רישום או ליקוי ברישום מהווה רשלנות מצידו של המוסד הרפואי או הרופא

איזה נטל מעביר הליקוי ברשומה הרפואית?
העדר רישום או רישום לקוי פועל לרעת הנתבע

מה קורה במקרה בו אבדו הרשומות הרפואיות?
מקרה בו אבדו הרשומות הרפואיות מהווה אי מילוי הוראות חוק זכויות החולה שעניינו ניהול הרשומה הרפואית

השמדת רשומות רפואיות לאחר שחלפה התקופה שיש לשומרן
על הרופא להפעיל שיקול דעת לפני שישמיד רשומה רפואית