www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - התיישנות

התיישנות תביעות רשלנות רפואית
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית? מהו הדין ברשלנות רפואית בלידה? האם ניתן לתבוע מיום גילוי הפגיעה או מיום הפגיעה עצמו? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית.. מאמרים, פסקי דין, עורכי דין המעניקים ייעוץ ללא התחייבות...

התיישנות תביעה לאחר שמונה שנים ממותה של המטופלת, האמנם?
בית החולים טען כי תביעה בגין רשלנות רפואית אשר הוגשה כנגדו, הוגשה באיחור, 8 שנים אחרי האירוע...

חוות דעת רפואית הוגשה לאחר תום מרוץ התיישנות
כתב התביעה בגין הרשלנות הרפואית הוגש כשבועיים לפני תום ההתיישנות, חוות הדעת הרפואית הוגשה אחרי, האם התביעה תתיישן?

חוות דעת רפואית רק לאחר 19 שנה, האם התיישנות?
האם תביעה בעניין רשלנות רפואית במחלקת בריאות הנפש בבית החולים תידחה מחמת התיישנות?

פסק דין בגין הגשת תביעת רשלנות רפואית באיחור ניכר - התיישנות
בתביעות שעילתן רשלנות רפואית, המועד הרלוונטי לקביעת תחילת מרוץ ההתיישנות, הוא מועד ביצוע הפעולה הרפואית בעטיה טוען התובע כי נפגע

פסק דין בנוגע לדחיית תביעת רשלנות רפואית בגין התיישנות לאחר אי צירוף חוו"ד
התובע הגיש תביעה שעילתה רשלנות רפואית כנגד הנתבעים אך לא צירף לתביעה חוות דעת רפואית כנדרש... האם התיישנות?

האם ישנה תקרת התיישנות על תביעות שיפוי או השבה?
תביעות לשיפוי או השבה נוצרות במצבים של ביטוחי כפל או כאשר מי שמיטיב את נזקו של הניזוק אינו המזיק

פער גדול בין מועד קרות האירוע לבין תחילת מרוץ ההתיישנות
מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום שבו נוצרה התביעה

מהי תקופת ההתיישנות הכללית?
תקופת ההתיישנות הכללית בתביעות נזיקין עומדת על 7 שנים

מהם עיקרי דין ההתיישנות?
דין ההתיישנות מושתת על איזון בין מספר רציונאלים המכונים "טעמי ההתיישנות".

מהם התחומים הנפוצים של רשלנות רפואית בסוגית התיישנות
תחום ההיריון והמיילדות הוא התחום שבו הוגשו התביעות הרבות ביותר לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה

התיישנות בתביעת רשלנות רפואית של קטין - פסק דין
האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה...

פסק דין העוסק במרוץ ההתיישנות במסגרת תביעת רשלנות רפואית - אבחון שבר
התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים וכתוצאה מכך סבלה משבר. עם זאת השבר אובחן רק לאחר תשע שנים. מהו מרוץ התיישנות בתביעות רשלנות רפואית?

פסק דין בעניין הארכת מועד הגשת חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית
התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות הנתבעים בטיפול הרפואי שהעניקו לו. התובע מבקש להתיר לו להגיש באיחור חוות דעת רפואית...

1