www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - חוות דעת רפואית

פסילת חוות דעת רפואית בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?
כאשר מתן חוות דעת רפואית מעורר בעיות אתיות וחשש לניגוד עניינים מול אחד הצדדים, בית המשפט רשאי לפסול את חוות הדעת של המומחה.

שיקולים למתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית
תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי בעל דין אשר מגיש תביעה ומעוניין לבסס טענותיו על עניין שברפואה, חייב לצרף חוות דעת רפואית לכתב התביעה...

רשלנות רפואית - חוות דעת סותרות
כאשר מונחות לפתחו של בית המשפט תביעות שעניינן רשלנות רפואית, על פי רוב יציגו שני הצדדים מומחים רפואיים מטעמם...

חקירת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית
כל צד בתביעת רשלנות רפואית רשאי לחקור את מומחה הצד השני על חוות דעתו וגם את המומחה שמונה מטעם בית המשפט. עם זאת, במקרה של מומחה מטעם בית המשפט, ייתכנו מגבלות מסוימות.

מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעת רשלנות רפואית
בית המשפט רשאי במקרים חריגים לפטור את התובע מלצרף חוות דעת רפואית ולמנות מומחה מטעם בית המשפט, וכן למנות מומחה עקב פערים בחוות הדעת שהגישו הצדדים.

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור
רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....

בקשה להחלפת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית
בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של תובעת, אשר הגישה תביעה בגין רשלנות בניתוח גניקולוגי, להחלפת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט...

שיקולי בית המשפט במתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית
בית המשפט פוטר בעלי דין מהבאת כלל הראיות המחזקות טענותיה רק במקרים חריגים בלבד, ואין זה תחליף לחובתו של האחרון להציג ראיות להוכחת טענותיו...

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?
האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי?

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?
האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית?

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה
האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם?

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן
בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות...

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד
האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית?

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?
האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד...

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?
האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית?

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד
בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה
האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע?

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח
האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?

פסק דין ברשלנות רפואית - "הדבר מעיד על עצמו" ללא הגשת חוות דעת רפואית?
האם בתביעת רשלנות רפואית ניתן לטעון כי די בראיות הקיימות בכדי להוכיח רשלנות ואין צורך בחוות דעת מטעם מומחה...

פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוו"ד - רשלנות רפואית בניתוח גב
ככלל, חוות דעת רפואית צריכה להיות מצורפת לכתב תביעת הרשלנות הרפואית

1  2  3  לעמוד הבא   >>