www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - עוולת הרשלנות

האם חתימה על טופס הסכמה מוכיחה הסכמה מדעת?
לא די בחתימה על טופס הסכמה אלא על הרופא להוכיח כי הסביר לחולה על הטיפול ועל הסיכונים הכרוכים בטיפול

על אילו טפסים יש לחתום לפני ביצוע ניתוח או אשפוז?
על החולה לחתום לפני אשפוז על טופס בקשה לאשפוז ולפני ניתוח על טופס הסכמה לניתוח

חולה שנשקפת לו סכנה חמורה והמתנגד לקבלת טיפול
בנסיבות בהם נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול הרפואי רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי

מתי אין צורך לבקש את הסכמתו של חולה לטיפול רפואי?
ישנם מספר מקרים בהם אין צורך לבקש את הסכמתו של החולה לטיפול הרפואי, מהם אותם המקרים ...

אימתי יש למסור את המידע לחולה?
המועד בו יש למסור לחולה את המידע הרפואי יהיה בשלב מוקדם ככל האפשר

מהו המידע שיש למסור לחולה לשם השגת הסכמה מדעת?
יש לגלות לחולה את כל הסיכונים אשר אדם סביר היה מייחס להם חשיבות בהחלטתו להסכים לביצוע הטיפול

מהי הסכמה מדעת?
זכותו של החולה להחליט על מעשיו ומאווייו בהתאם לבחירותיו ולפעול בהתאם לבחירות אלה

שני אשמים אך לא ברור מה חלקו של כל אחד בנזק
המזיקים-האשמים יהיו אחראים ביחד ולחוד.

התובע לא הוכיח שהנזק העובדתי נגרם לו ע"י הרופא
קיימת אפשרות לפצות את התובע לפי ההסתברות שנזקו נגרם ע"י הנתבע

מספר נתבעים ולא ידוע מי מהם גרם לנזק
האחריות בנזיקין היא אישית ומבוססת קודם כל על אחריות הנתבע

מהו הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית?
כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה

האם על הרופא להמשיך ולחקור ולא להסתפק בממצאים הגלויים?
אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים

האם חלה חובה על הרופא לאתר סיכונים לפני מתן הטיפול?
לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית

האם בחירה בפרקטיקה מחמירה פוטרת מאחריות?
כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו

רופא הפועל בהתאם לפרקטיקה המקובלת - איננו מתרשל?
אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו

האם הרופא התרשל כאשר בחר בין שתי דרכי טיפול שונות?
רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח.

מהו המועד לבחינת סבירות התנהגותו של הרופא?
יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות

מהי התרשלות?
המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע

פסק דין בעניין רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן - אובדן סיכויי החלמה
בית המשפט קבע כי קיים סיכוי סטטיסטי של 60% כי מותה של המנוחה נגרם בשל רשלנותה של קופת החולים... רשלנות רפואית במהלך אבחון מחלת הסרטן...

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בניתוח לתיקון ראייה בלייזר
דחיית תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת בעקבות ניתוח רשלני לתיקון ראיה בלייזר...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא   >>