www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - תביעת רשלנות רפואית

מה צריכה הרשומה הרפואית לכלול?
על הרשומה הרפואית לכלול את הפרטים והעובדות הבאים

האם קיימת חובה לנהל רשומה הרפואית?
חוק זכויות החולה מטיל חובה על המטפל בחולה ועל מנהל המוסד הרפואי חובה לנהל רשומות רפואיות באופן קבוע

מהי הרשומה הרפואית?
רשומה רפואית יכולה להיות כל דבר שנעשה עקב קבלת אדם לבית החולים

מהי משמעות הכלל - הדבר מדבר בעד עצמו?
הכלל "הדבר מדבר בעד עצמו" משמש מכשיר להעברת נטל השכנוע אל הנתבע בנזיקין

מהם העקרונות הראייתיים הכלליים בתביעות רשלנות רפואית?
קיימים מספר עקרונות כלליים בדיני הראיות, החלים הן בדין הפלילי והן בדין האזרחי, ואשר אינם מיוחדים לתביעות נזיקין בכלל ולתביעות רשלנות רפואית בפרט

היעדר הסכמה - הניתן לתבוע בגין הפרת חובה חקוקה?
הפרת החובה לקבל הסכמה מדעת של חולה לטיפול רפואי בהתאם להוראות חוק זכויות החולה מקיימת את כל יסודותיה של עוולת ההפרה החקוקה

האם העדר הסכמה מדעת מהווה פגיעה באוטונומיה של החולה?
הזכות לאוטונומיה היא הבסיס לתורת ההסכמה מדעת

אימתי תוכר עוולת התקיפה במקרה של רשלנות רפואית?
עוולת התקיפה תוכר רק כאשר לחולה לא נמסר כלל מידע על סוג הטיפול הצפוי לו או כאשר לא נמסר לו על התוצאה הבלתי נמנעת של אותו טיפול

האם חתימה על טופס הסכמה מוכיחה הסכמה מדעת?
לא די בחתימה על טופס הסכמה אלא על הרופא להוכיח כי הסביר לחולה על הטיפול ועל הסיכונים הכרוכים בטיפול

על אילו טפסים יש לחתום לפני ביצוע ניתוח או אשפוז?
על החולה לחתום לפני אשפוז על טופס בקשה לאשפוז ולפני ניתוח על טופס הסכמה לניתוח

חולה שנשקפת לו סכנה חמורה והמתנגד לקבלת טיפול
בנסיבות בהם נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול הרפואי רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי

מתי אין צורך לבקש את הסכמתו של חולה לטיפול רפואי?
ישנם מספר מקרים בהם אין צורך לבקש את הסכמתו של החולה לטיפול הרפואי, מהם אותם המקרים ...

אימתי יש למסור את המידע לחולה?
המועד בו יש למסור לחולה את המידע הרפואי יהיה בשלב מוקדם ככל האפשר

מהו המידע שיש למסור לחולה לשם השגת הסכמה מדעת?
יש לגלות לחולה את כל הסיכונים אשר אדם סביר היה מייחס להם חשיבות בהחלטתו להסכים לביצוע הטיפול

מהי הסכמה מדעת?
זכותו של החולה להחליט על מעשיו ומאווייו בהתאם לבחירותיו ולפעול בהתאם לבחירות אלה

שני אשמים אך לא ברור מה חלקו של כל אחד בנזק
המזיקים-האשמים יהיו אחראים ביחד ולחוד.

התובע לא הוכיח שהנזק העובדתי נגרם לו ע"י הרופא
קיימת אפשרות לפצות את התובע לפי ההסתברות שנזקו נגרם ע"י הנתבע

מספר נתבעים ולא ידוע מי מהם גרם לנזק
האחריות בנזיקין היא אישית ומבוססת קודם כל על אחריות הנתבע

מהו הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית?
כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה

האם יש להטיל אחריות על נזק רפואי שנגרם עקב חוסר תקציב ברפואה הציבורית או הפרטית?
מערכת בריאות שמטרתה לספק שירות רפואי ברמה סבירה לאוכלוסיה כולה, אינה יכולה להרשות לעצמה לממן בדיקות שאינן נכללות תחת התקציב ...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  לעמוד הבא   >>