www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - תביעת רשלנות רפואית

האם קיימות מגבלות על פסיקת פיצוי בגין כאב וסבל?
בחקיקה קיימים שני הסדרים מיוחדים ביחס לפסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני

מהי מהות הפיצוי שניתן בשל נזק לא ממוני שנגרם לניזוק?
נזק לא ממוני כולל שני ראשי נזק עיקריים: כאב וסבל וקיצור תוחלת החיים

מהי מטרת דיני הנזיקין?
לדיני הנזיקין בישראל מטרה תרופתית ולא עונשית

מהו נזק וכיצד יש לסווגו?
נזק הוא בין היתר אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם טוב

האם היעדר רישום או ליקוי ברישום מהווים נזק ראייתי?
היעדר רישום או ליקוי ברישום מהווה רשלנות מצידו של המוסד הרפואי או הרופא

איזה נטל מעביר הליקוי ברשומה הרפואית?
העדר רישום או רישום לקוי פועל לרעת הנתבע

מה קורה במקרה בו אבדו הרשומות הרפואיות?
מקרה בו אבדו הרשומות הרפואיות מהווה אי מילוי הוראות חוק זכויות החולה שעניינו ניהול הרשומה הרפואית

השמדת רשומות רפואיות לאחר שחלפה התקופה שיש לשומרן
על הרופא להפעיל שיקול דעת לפני שישמיד רשומה רפואית

מהו מעמדה של הרשומה הרפואית?
על פי הרשומה הרפואית ובהסתמך עליה ניתן לקיים מעקב שוטף, ראוי ואחראי אחרי החולה

האם קיימת חובה לשמור את הרשומה הרפואית ולמשך כמה זמן?
כל בית חולים אחראי לשמור את הרשומות שנעשו בבית החולים או שהגיעו אליו באופן שיאפשר את איתורן בתוך זמן סביר

מה צריכה הרשומה הרפואית לכלול?
על הרשומה הרפואית לכלול את הפרטים והעובדות הבאים

האם קיימת חובה לנהל רשומה הרפואית?
חוק זכויות החולה מטיל חובה על המטפל בחולה ועל מנהל המוסד הרפואי חובה לנהל רשומות רפואיות באופן קבוע

מהי הרשומה הרפואית?
רשומה רפואית יכולה להיות כל דבר שנעשה עקב קבלת אדם לבית החולים

מהי משמעות הכלל - הדבר מדבר בעד עצמו?
הכלל "הדבר מדבר בעד עצמו" משמש מכשיר להעברת נטל השכנוע אל הנתבע בנזיקין

מהם העקרונות הראייתיים הכלליים בתביעות רשלנות רפואית?
קיימים מספר עקרונות כלליים בדיני הראיות, החלים הן בדין הפלילי והן בדין האזרחי, ואשר אינם מיוחדים לתביעות נזיקין בכלל ולתביעות רשלנות רפואית בפרט

היעדר הסכמה - הניתן לתבוע בגין הפרת חובה חקוקה?
הפרת החובה לקבל הסכמה מדעת של חולה לטיפול רפואי בהתאם להוראות חוק זכויות החולה מקיימת את כל יסודותיה של עוולת ההפרה החקוקה

האם העדר הסכמה מדעת מהווה פגיעה באוטונומיה של החולה?
הזכות לאוטונומיה היא הבסיס לתורת ההסכמה מדעת

אימתי תוכר עוולת התקיפה במקרה של רשלנות רפואית?
עוולת התקיפה תוכר רק כאשר לחולה לא נמסר כלל מידע על סוג הטיפול הצפוי לו או כאשר לא נמסר לו על התוצאה הבלתי נמנעת של אותו טיפול

האם חתימה על טופס הסכמה מוכיחה הסכמה מדעת?
לא די בחתימה על טופס הסכמה אלא על הרופא להוכיח כי הסביר לחולה על הטיפול ועל הסיכונים הכרוכים בטיפול

על אילו טפסים יש לחתום לפני ביצוע ניתוח או אשפוז?
על החולה לחתום לפני אשפוז על טופס בקשה לאשפוז ולפני ניתוח על טופס הסכמה לניתוח

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  לעמוד הבא   >>