www.rashlanut-refuit.org

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ``א-1981

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981

 

פקודת הרוקחים קובעת מי הם אותם אנשי המקצוע המוסמכים למכור לנו תרופות בבתי המרקחת, והיא מסדירה נהלים ברורים לגבי אופן מסירת התרופות לחולים. לפי פקודה זו רוקח אינו רשאי להעניק טיפול רפואי בבית המרקחת, אלא תפקידו הוא למלא אחר ההוראות המדויקות הכתובות במרשם שחתם עליו רופא ולהסביר ללקוחותיו, בצורה פשוטה ומפורשת, כיצד יש להשתמש בתרופה.

 

מי רשאי לעסוק ברוקחות?

 

על מנת לעסוק במקצוע הרוקחות, יש צורך בדיפלומה ברוקחות ורישיון ממשרד הבריאות, זאת לאחר שנים ממושכות של למידה במוסד אקדמי מוכר. עוזר רוקח צריך תעודה מתאימה וניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה בבית מרקחת. בעל בית מרקחת יכול להעסיק עוזרי רוקח, בתנאי שהם יבצעו את עבודתם, תחת פיקוחו של רוקח מורשה.

 

סטודנט לרוקחות המתמחה בבית המרקחת ייחשב כעוזר רוקח, לאחר שקיבל את אישורו של המנהל הכללי של משרד הבריאות. כושרו הנפשי והגופני של כל אדם המבקש לעסוק ברוקחות ייבדק על ידי ועדה רפואית, המורכבת משלושה רופאים.

 

מי מנהל את בתי המרקחת?

 

את בית המרקחת ינהל רוקח אחראי, שקיבל הסמכה כחוק ואת כל האישורים הנדרשים. רוקח אחראי רשאי למלא את מקומו של רוקח מורשה ולייפות את כוחו, לתקופה של עד ארבעה עשר ימים. רוקח אחראי מוגבל לשמש כאחראי בבית מרקחת אחד בלבד. שמו של הרוקח האחראי יופיע על שלט מחוץ לבית המרקחת, בו יצוינו גם שעות הפעילות של מכירת התרופות.

 

בוגר בית הספר לרוקחות שקיבל הסמכה לשמש כרוקח מורשה, רשאי לנהל או לפתוח בית מרקחת במקום המרוחק בשש מאות וחמישים מטרים ממקום העסקתו הקודם, אלא אם חלפו שלוש שנים והוא קיבל את הסכמתו של בעל בית המרקחת שהעסיקו בעבר.

 

הליכות העיסוק בבית מרקחת

 

בבית מרקחת אסור לעסוק ברפואה ולהעניק טיפולים רפואיים. רוקח רשאי להמליץ על תרופה מסוימת ולהסביר כיצד יש להשתמש בה, אך אסור לו בשום אופן לשתף פעולה עם רופא, לצורך הפקת טובת הנאה מלקוחות ומחולים. רוקח מורשה רשאי לרקוח בבית המרקחת סמי מרפא או רעלים רפואיים, אותם ניתן למכור ולספק בהשגחתו של רוקח מורשה או אחראי. כל התרופות צריכות להישמר בצורה מסודרת ובתנאים שישמרו על טיבן ואיכותן.

 

מהי חובת המרשם?

 

רוקח אינו רשאי למסור תרופה, ללא מרשם החתום בידי רופא, רופא שיניים, וטרינר, או אחים מוסמכים ומנוסים שקיבלו הרשאה לכך. הרוקח נדרש לתעד ולדווח על הנפקת סוג התרופה וכמות התכשיר אותו הוא סיפק לחולה.
אסור לשנות את המרשם, והרוקח נדרש למלא אחר ההוראות הרשומות. במידה ונפלה טעות במרשם, הרוקח נדרש ליצור קשר עם הרופא החתום עליו, ורק לאחר ששוחח עמו וקיבל את אישורו, הוא רשאי להנפיק את התרופה. כל מרשם שנופק יהיה חתום בידי בית המרקחת ויירשם בפנקס המרשמים.

 

רוקחות בבתי חולים ובמרפאות

 

כל מוסד רפואי רשאי לקיים חדר תרופות בסמוך למרפאה, תחת ניהולו של רוקח מורשה. בחדר יונפקו תרופות מוכנות אשר התקבלו מבית המרקחת. שטח חדר התרופות לא יפחת משלושים מטרים ריבועים ועוזר הרוקח רשאי לנהל אותו לתקופה של עד חמישה עשר ימים, במידה והוא נותר ללא ניהולו של הרוקח המורשה.

 

שיווק סמי מרפא ותכשירים וניפוקם

 

כל תרופה המוצעת למכירה נדרשת להיות ברמה גבוהה, נקייה מכל חומר זר ושמורה בתנאים טובים. התכשירים נמכרים באריזתם המקורית בלבד ואדם רשאי לשווק תכשיר באמצעות מוסד רפואי מוכר, או באמצעות בית המרקחת.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - נוסח החוק בישראל, קראו עוד על חוקים, פסקי דין, מאמרים ופניות לעורכי דין באתר רשלנות רפואית...