www.rashlanut-refuit.org

פסק דין - האם יהיה ניתן לתקן כתב תביעה לאחר מציאת תיק רפואי בבית החולים?

פסק דין - האם יהיה ניתן לתקן כתב תביעה לאחר מציאת תיק רפואי בבית החולים?

המבקשים הגישו תביעה נזיקית בבית-המשפט המחוזי מחוז מרכז כנגד המשיבה בגין רשלנות רפואית בלידה שלטענתם גרמה נזק למבקש 1. עוד קודם להגשת כתב התביעה פנו המבקשים בעתירה על דרך המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי בירושלים - על מנת לקבל מן המשיבה העתק של הרשומות הרפואיות הנוגעות ללידה.

 

בפסק הדין בהמרצת הפתיחה ניתן תוקף להסכמת הצדדים כי המשיבה תערוך חיפוש ותאתר את מלוא הרשומות הרפואיות בעניין, ובתום החיפוש תודיע למבקשים, בתצהיר, האם המסמכים מצויים בידה או אם לאו. בהמשך הדברים, הועבר לידי המבקשים תצהיר בו נאמר כי "לאחר חיפושים יסודיים שערכנו, לא נמצאו על ידינו תיק הילוד ... ותיק היולדת...". על סמך האמור הגישו המבקשים את תביעתם האמורה, כשהם מצרפים לכתב התביעה חוות דעת של מומחים שניתנו על בסיס המסמכים הרפואיים שהיו ברשותם.


האם יש לקבל את הבקשה?

 


 

 

המבקשים לא הצביעו על עילה מספקת להתערבות בהחלטת בית המשפט המחוזי שלא לקיים בירור נוסף בדבר המועד שבו איתרה המשיבה את המסמכים הרפואיים. כלל ידוע הוא כי בית משפט זה לא יטה להתערב באופן ניהול המשפט בערכאה הדיונית, קל וחומר במקום שבו ההליך עודנו בראשיתו.

 


בענייננו, בית המשפט המחוזי החליט כי יש לאפשר הגשת חוות דעת מטעם הצדדים אשר יכללו גם התייחסות למידע שבתיק הרפואי וכי יש להתקדם בתיק על מנת "שהוא יישמע ויינתן בו פסק דין". לא מצאנו מקום לשנות מהחלטה זו. המידע שבתיק הרפואי הוא מידע בעל חשיבות רבה להכרעה בגוף התביעה ולבירור האמת ובית המשפט ראה לנכון לאפשר את הצגתו.

 

אין בכך פסול, ובניגוד לטענת המבקשים, יש בדבר בכדי לתרום תרומה משמעותית לאינטרס גילוי האמת ובירור העניין. יש לזכור עוד כי החלופה האחרת שעמדה לפני בית המשפט היא ניהול התביעה על בסיס מסמכים חסרים וחלקיים, דבר אשר היה מקשה על הוכחת נסיבות המקרה.


טענת המבקשים בנוגע לאי המצאת המסמכים החדשים לידם אינה רלוונטית לענייננו, משום שזו הועלתה עוד בטרם חלף פרק הזמן שקצב בית המשפט המחוזי למשיבה לשם ביצוע הדבר. מכל מקום המשיבה בתגובתה ציינה כי העבירה את המסמכים. יתרה מכך, מקומן הנכון של טענות אלה הוא בבית המשפט המחוזי ולא בגדרי בקשת רשות ערעור לבית משפט זה.


כאשר נדרשה המשיבה להכין כתב הגנה - הפלא ופלא, נמצא התיק הרפואי

 

עם זאת, יש לציין כי המשיבה התנהלה באופן שאינו תקין בכל הנוגע להמצאת המסמכים הרפואיים וכי התנהלות מסוג זה עשויה לפגום בהליך התקין ואף להביא לפגיעה במימוש זכויותיהם של המבקשים. המשיבה הצהירה בעבר כי אין בידיה מסמכים נוספים הנוגעים ללידה (וזאת בעקבות התחייבותה בבית המשפט) והמבקשים היו רשאים להסתמך על דברים אלה בעת הגשת תביעתם.

 

המשיבה לא הציגה נימוק כלשהו או שינוי מסוים בנסיבות שהובילו למציאת התיק הרפואי בבואה להכין את כתב הגנתה. האמירה כי המסמכים אותרו – באיחור – לאחר שבאת כוח המשיבה ביקשה שוב לחפשם, מקוממת.

 

אין לקבל התנהלות שכזו ויש לשקול במקרה כזה פסיקת הוצאות למבקשים בעקבות התיקונים הנדרשים בתביעתם. בית המשפט המחוזי יביא זאת בחשבון. זאת ועוד – במהלך הדיון יכול והשאלה האמורה תתברר אם בדרך של חקירה נגדית של עדי המשיבה ואם בדרך אחרת. החלטת בית-המשפט המחוזי אין בה כדי לחסום ברור שכזה במהלך המשפט.


לסיכום,

 

דין הבקשה להדחות. המידע שבתיק הרפואי הוא מידע בעל חשיבות רבה להכרעה בגוף התביעה ולבירור האמת ובית המשפט ראה לנכון לאפשר את הצגתו.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

התובעת הייתה אמורה לעבור ניתוח קיסרי. זריקת האפידורל אשר ניתנה לה על ידי מתמחה הסבה נזקים למוח. אי לכך, האם מדובר ברשלנות רפואית כלפיה? 

במהלך ניתוח שבוצע במרכז הרפואי חורב כאשר התובע שוכב מורדם על מיטת הניתוחים, פרצה שריפה והאש אחזה בסדין עליו שכב התובע. האש גרמה לתובע כוויה בעכוזו. 

האם נפגע מחוסר הכרה, אשר סובל בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי? 

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

בית החולים לא הציג בבית המשפט רשומה רפואית מסודרת - האם רשלנות רפואית במסגרת טיפול בפג? 

האם העותרים יקבלו צו אנטון פילר המורה על כינוס מסמכים רפואיים במסגרת תביעה שהגישו האחרונים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק בבקשה לתיקון כתבי בי דין בעקבות מציאת תיק רפואי לאחר הגשת כתב התביעה... 

האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים? 

ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה... 

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה? 

האם רופא ועורך דין אשר השחיתו רשומה רפואית, על מנת לגלות שורה מחוקה בטיפקס, יהיו אשמים ברשלנות רפואית בגין השחתת ראייה והאם יועבר לכתפיהם נטל ההוכחה? 

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?  

התובע לא זכה כי הנתבע יערוך אחריו מעקב רפואי מדויק. אי לכך, והיות ולא מולאו כל הרשומות הרפואיות כנדרש, סובל התובע כיום משיתוק. הרופא הפר את החובה המוטלת עליו... 

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...