www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין תובע בתביעת רשלנות רפואית המקבל הבטחת הכנסה - מינוי מומחה

פסק דין בעניין תובע בתביעת רשלנות רפואית המקבל הבטחת הכנסה - מינוי מומחה

בשא 1082/08


עובדות המקרה


בקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, על פי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, והטלת מימון שכר טרחת המומחה על הנתבע. מדובר בתובענה לרשלנות רפואית בקשר לטיפולי שיניים שבוצעו על ידי הנתבע.

 

בבקשה נטען, כי לתובעת עילת תביעה נגד הנתבע ביחס לטיפול רשלני שניתן על ידיו. עוד נטען, כי מצבה הכלכלי של התובעת קשה והיא מתקיימת מקצבת הבטחת הכנסה ולפיכך אינה יכולה לשאת בתשלום שכר טרחת מומחה. עוד נטען, כי כבר מהתיעוד הרפואי ניתן ללמוד על רשלנותו של הנתבע, ולפחות קיימת ראשית ראיה לכך. התובעת הגישה תצהיר לעניין מצבה הכלכלי.

האם יש לקבל את הבקשה?


1. בנסיבות מסוימות, רשאי בית המשפט לעשות שימוש בסמכות הנובעת משילוב סיפא תקנה 127 עם תקנה 130 ולמנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט, הגם שהתובע לא צרף לתביעתו חוות דעת רפואית, כפי המתחייב מרישא תקנה 127 לתקנות.


2. תנאי מוקדם לבחינת הבקשה הוא, כי גם בהעדר חוות דעת רפואית, כפי המתבקש מהוראות תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, ישתכנע בית המשפט, כי קיימת ראייה לנכות רפואית או עניין אחר שברפואה.


3. בענייננו, התיעוד הרפואי מלמד על בעיות שונות שהיו לתובעת בקשר עם שיניה. אולם, אין בתיעוד כל ראיה לכך שהטיפול שניתן לתובעת על ידי הנתבע היה רשלני. אין תלונות בסמוך למועד הרלבנטי ולא ניתן למצוא במסמכים ביסוס לטענה בדבר מתן טיפול לא ראוי על ידי הנתבע. בכל מקרה, לא ניתן למצוא ביסוס כלשהו לטענה בדבר קשר סיבתי בין הטיפול רשלני הנטען לממצאים שפורטו במסמכים הרפואיים.


4. במצב דברים זה, כאשר הנתבע מכחיש את טענותיה של התובעת וטוען, כי השן שבה טיפל היתה פגומה עוד קודם לכן (טענה שאינה נסתרת במסמכים הרפואיים), וכן טוען כי התובעת לא התייצבה לביקורת על אף הנחיותיו, וכאשר התיעוד הרפואי אינו עולה כדי ראיה של ממש לטענות התובעת בדבר טיפול רשלני, יהיה זה מרחיק לכת להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט, וכן להורות על כך שהנתבע הוא זה שישא בתשלום שכר טרחתו של המומחה.


לסיכום,

 

אין להורות על מינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש במקרה בו התיעוד הרפואי אינו עולה כדי ראיה של ממש לטענות התובעת בדבר טיפול רשלני.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?