www.rashlanut-refuit.org

פסק דין ברשלנות רפואית - ``הדבר מעיד על עצמו`` ללא הגשת חוות דעת רפואית?

פסק דין ברשלנות רפואית -  ``הדבר מעיד על עצמו`` ללא הגשת חוות דעת רפואית?

תא 6204/08

 

עובדות המקרה  


המשיבה הגישה תובענה לפיצויי נזיקין בעילה של רשלנות רפואית. לתובענה לא צורפה חוות דעת של מומחה לביסוס טענותיה בעניין שברפואה. על כן, הגישו הנתבעים/המבקשים דנן, בקשה לדחיית התובענה על הסף בהסתמך על הוראות תקנה 101(א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי.

 

לחילופין, מבקשים להורות למשיבה לצרף חוות דעת של מומחה ולהאריך את המועד להגשת כתב הגנה עד לאחר הגשתה. לדעת המשיבה, דין הבקשה להדחות, שכן אינה מעלה טענת נכות מצד אחד, ומצד שני לעניין החבות סומכת ידיה על הכלל הנקוב בסעיף 41 לפקודת הנזיקין הדבר מעיד על עצמו.

 

לטעמה, קיימות ראיות למכביר להוכחת יסודותיו התומכות במסקנה כי הנטל להוכיח העדר התרשלות מצדם מוטל דווקא על המבקשים. לחילופין, עותרת להארכת המועד להגשת חוות דעת של מומחה.

האם יש לקבל את הבקשה?


1. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת כי בעל דין החפץ להוכיח עניין שברפואה חייב לצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת רפואית. בהתאם לתקנה 137 לתקנות, לא ייזקק בית המשפט להוכחת עניין שברפואה מטעם בעל דין אשר נמנע מלצרף חוות דעת כאמור.


2. בשלב זה של הדיון וללא שמיעת ראיות לא ניתן להכריע בשאלה האם יש בחומר הראיות שבידי המשיבה כדי לבסס כדבעי את הכלל הראייתי האמור וברי, כי המשיבה רשאית לנסות את כוחותיה להוכחת יסודותיו תוך נטילת סיכון כי אם ייקבע שלא הונחה תשתית עובדתית נאותה לכך, תדחה התובענה מטעם זה.


3. אם תבחר המשיבה להגיש חוות דעת של מומחה עליה לעשות כן תוך ארבעים וחמישה יום מהיום, שאם לא כן יש לראותה כמי שויתרה על הגשתה.


לסיכום,

 

בשלב זה של הדיון וללא שמיעת ראיות לא ניתן להכריע בשאלה האם יש בחומר הראיות שבידי המשיבה כדי לבסס כדבעי את הכלל הראייתי האמור. לפיכך, הבחירה בידי התובעת האם לקחת את הסיכון או להגיש חוות דעת רפואית מטעמה.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?