www.rashlanut-refuit.org

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

תא 683/08 

עובדות המקרה


מדובר בתובענה בגין רשלנות רפואית. בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית. לטענת ב"כ התובעת, כבר מהתיעוד הרפואי ניתן ללמוד על רשלנותה של הנתבעת.

 

עוד נטען בבקשה, כי גם אם יהיה צורך בהגשת חוות דעת כדי להוכיח את הקשר הסיבתי, אזי מתבקש בית המשפט לפטור את התובעת מהגשת חוות דעת, בעיקר עקב מצבה הכלכלי ובפרט לנוכח עלות קבלת חוות דעת.

האם יש לקבל את הבקשה?


1. בנסיבות מסוימות, רשאי בית המשפט לעשות שימוש בסמכות הנובעת משילוב סיפא תקנה 127 עם תקנה 130 ולמנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט, הגם שהתובע לא צרף לתביעתו חוות דעת רפואית, כפי המתחייב מרישא תקנה 127 לתקנות.


2. בפסיקה, התייחסו בתי המשפט לנסיבות החריגות, אשר בעטיין יינתן פטור לבעל דין מהגשת חוות דעת רפואית מטעמו ותחת זאת ימונה מומחה מטעם בית המשפט. בין הנסיבות המיוחדות צוינה האפשרות לפיה בעל הדין מבקש הפטור הוכיח שאין באפשרותו לממן חוות דעת מטעמו. עם זאת, על מבקש הפטור נטל כבד להראות, שאין באפשרותו לממן חוות-דעת מטעמו.


3. במקרה זה, הבקשה לא נתמכה בתצהיר התובעת ולא הובאו כל ראיות לעניין מצבה הכלכלי של התובעת. לפיכך, התובעת לא הוכיחה את מצבה הכלכלי ובפרט לא הוכיחה כי אין באפשרותה לשאת בתשלום למומחה. כך גם לא מדובר בחוות-דעת של מומחה מתחום מיוחד, המייקרת את עלות חוות הדעת בשל נדירות התחום.


לסיכום,

 

אין לקבל את הבקשה. לא מדובר בחוות-דעת של מומחה מתחום מיוחד, המייקרת את עלות חוות הדעת בשל נדירות התחום וכן התובעת לא הביאה כל ראיות לעניין מצבה הכלכלי הנטען.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?