www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו``ד מטעמו

פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו``ד מטעמו

תא 15420/06 גבי כץ נ’ בי"ח הדסה עין כרם

עובדות המקרה


המבקש הגיש תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו, בשל רשלנותם הרפואית של המשיבים. המבקש צרף לכתב התביעה חוות דעת מטעמו ערוכה בידי ד"ר ש', מומחה לרפואת עיניים.

 

המשיבים ביקשו להעמיד את המבקש לבדיקה אצל מומחה רפואי מטעמם, וביום 2.5.07 נבדק המבקש אצל ד"ר ענת וקסלר. ביום 8.10.07 הוגשה לתיק בית המשפט חוות דעת רפואית מטעם המשיבים ערוכה על ידי ד"ר פ'. ב"כ המבקש, מבקש לזמן את ד"ר ו' לחקירה. ב"כ המשיבים טוען כי ד"ר ו' לא ערכה חוות דעת רפואית ומשום כך אין מקום להזמינה לעדות.


האם יש לקבל את הבקשה?


תקנה 130א לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי הודעה על רצון לחקור מומחה שהגיש חוות דעת ביקש מי מבעלי הדין לחקור מומחה שהגיש חוות דעת, יודיע על כך לבית המשפט ולשאר הצדדים שלושים ימים לפחות לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות או בתוך שבעה ימים מקבלת חוות הדעת, לפי המאוחר.


אין מקום לחקור את ד"ר ו' משלא הוגשה חוות דעת מטעמה. ביהמ"ש אינו סבור כי העובדה שהמבקש נבדק על ידי רופא, גם אם הןא מטעם המשיבים, מאפשרת חקירת הרופא, משלא הוגשה חוות דעת מטעמו. עצם הבדיקה אינה הופכת את הבודק למומחה, כפי שהוגדר בתקנות.


חקירת ד"ר ו', שכל מטרתה היא ניסיון לחלץ ממנה חוות דעת רפואית, הגם שלא מסרה חוות דעת שכזו לבית המשפט, עומדת בניגוד לאמור בתקנות ולכוונה כי רק מי מערך והגיש חוות דעת רפואית יחשב למומחה. התרת חקירת ד"ר ו', תחטיא את המטרה, ותאפשר חקירת רופאים שונים, תוך ניסיון לחלץ מהם עמדה רפואית והפיכתם למומחים מטעם צד כזה או אחר בניגוד לרצונם. על בית המשפט לאסור ניסיון שכזה שעומד בסתירה מוחלטת לאמור בתקנות.


לסיכום,

 

יש לדחות את הבקשה לזמן לחקירה רופא שלא הוגשה חוות דעת מטעמו. התרת בקשה כזו תחטיא את המטרה, ותאפשר חקירת רופאים שונים, תוך ניסיון לחלץ מהם עמדה רפואית והפיכתם למומחים מטעם צד כזה או אחר בניגוד לרצונם
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?