www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בנוגע לדחיית תביעת רשלנות רפואית בגין התיישנות לאחר אי צירוף חוו``ד

ביום 24.05.07 הגיש התובע את התביעה שעילתה רשלנות רפואית נגד הנתבעים. לתביעה לא צורפה חוות דעת רפואית. לפיכך, הוגשה בקשה מטעם הנתבעים, להורות על דחית התביעה על הסף מחמת העובדה שהתביעה התיישנה, יחד עם העובדה שחרף היות עילת התביעה רשלנות רפואית כביכול מצד הנתבעים, לא צורפה חוות דעת רפואית וזאת בניגוד להוראות תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי.
 

 

האם יש לקבל את הבקשה?


תקנה 127 לתקנות סדר הדין מורה כי בעל דין המבקש להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו חוות דעת רפואית. לחובה זו נפקות מיוחדת בתביעות בשל רשלנות רפואית, שכן הן הוכחת החבות והן הוכחת הנזק תלויות בחוות דעת זו. הנחת המוצא הינה כי חוות דעת של מומחה רפואי מקימה את עילת התביעה, או מהווה חלק נכבד מיסודות התביעה והוכחת העילה הנטענת.


במקרה דנן אין חולק כי התובע לא צרף לכתב התביעה המקורי חוות דעת רפואית אולם הוגשה בקשה לפטור מהגשת חוות דעת ומינוי מומחה מטעם בית המשפט. בעקבות הסכמות דיוניות נתנה לתובע אורכה להגיש חוות דעת רפואית וזאת מבלי שהנתבעת תוותר על טענת ההתיישנות.


ביהמ"ש משוכנע כי הייתה לתובע מניעה אובייקטיבית לעצם הגשת חוות דעת רפואית במועד הגשת התביעה. חוות הדעת היא בגדר ראיה, אמנם ראיה מרכזית, שהוגשה במועד שלאחר הגשת כתב התביעה כאשר מרכיבי היסוד של העילה המקורית נשמרו ואין מניעה להתיר את התיקון, אפילו חלפה בינתיים תקופת ההתיישנות.


לסיכום,

 

מדובר במצב מיוחד, בו התוצאה היא שזכות התובע להגיש תביעה אינה נפגעת ואילו זכות הנתבעים גם היא לא נפגעה באופן מהותי. לפיכך, יש לדחות את הבקשה לדחיית התביעה על הסף.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

האם תביעה בעניין רשלנות רפואית במחלקת בריאות הנפש בבית החולים תידחה מחמת התיישנות? 

כתב התביעה בגין הרשלנות הרפואית הוגש כשבועיים לפני תום ההתיישנות, חוות הדעת הרפואית הוגשה אחרי, האם התביעה תתיישן? 

בית החולים טען כי תביעה בגין רשלנות רפואית אשר הוגשה כנגדו, הוגשה באיחור, 8 שנים אחרי האירוע... 

התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות הנתבעים בטיפול הרפואי שהעניקו לו. התובע מבקש להתיר לו להגיש באיחור חוות דעת רפואית... 

התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים וכתוצאה מכך סבלה משבר. עם זאת השבר אובחן רק לאחר תשע שנים. מהו מרוץ התיישנות בתביעות רשלנות רפואית? 

האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה... 

תחום ההיריון והמיילדות הוא התחום שבו הוגשו התביעות הרבות ביותר לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה 

דין ההתיישנות מושתת על איזון בין מספר רציונאלים המכונים "טעמי ההתיישנות". 

תקופת ההתיישנות הכללית בתביעות נזיקין עומדת על 7 שנים 

מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום שבו נוצרה התביעה 

בעקבות אירועים אלה, טופלה התובעת במשך ארבע שנים במכון הפריה חוץ גופית. התובעת טענה כי שנתיים לאחר סיום הטיפולים (אשר העלו חרס), פנתה היא לייעוץ אצל פרופסור מומחה במכון. לטענתה, האחרון אמר לה כי טיפולי הפוריות אינם מצליחים, וזאת גם בגין הטיפול הרשלני לו זכתה בבית החולים בהריונותיה... 

בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה עשרה שנה... 

בתביעות שעילתן רשלנות רפואית, המועד הרלוונטי לקביעת תחילת מרוץ ההתיישנות, הוא מועד ביצוע הפעולה הרפואית בעטיה טוען התובע כי נפגע 

התובע הגיש תביעה שעילתה רשלנות רפואית כנגד הנתבעים אך לא צירף לתביעה חוות דעת רפואית כנדרש... האם התיישנות? 

תביעות לשיפוי או השבה נוצרות במצבים של ביטוחי כפל או כאשר מי שמיטיב את נזקו של הניזוק אינו המזיק  

בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, רוב התיקים הוגשו בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק  

האם תחול התיישנות על תביעה של אישה שנפגעה עקב נטילת תרופה על ידי אמה במהלך ההיריון? מהן "בנות דס" ומה הדין החל עליהן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

סעיף 6 לאותו חוק קובע, כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה. השאלה המתבקשת היא, מתי נולדה עילת התביעה?