www.rashlanut-refuit.org

אילו סוגי נתבעים יש בתביעות רשלנות?

אילו סוגי נתבעים יש בתביעות רשלנות?

 

סוגי הנתבעים נבדקו על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002. התיקים שנבחנו הינם תיקים שהיו סגורים במועד העיון.


סוגי הנתבעים בבתי המשפט המחוזיים – ב-12 תיקים רק הרופא נתבע, ב-819 תיקים רק המדינה או מוסד הרפואי נתבעו וב-475 תיקים הרופא והמוסד הרפואי נתבעו. המסקנה היא שבמרבית המקרים התובעים מסתפקים בהגשת תביעה נגד בעל "הכיס העמוד" – המדינה או המוסד הרפואי שהעסיק את אנשי הצוות הרפואי שנתנו את הטיפול נשוא התביעה. נראה כי ברוב המקרים אין לתובעים עניין מיוחד בהגשת התביעה נגד הצוות הרפואי באופן אישי.


סוגי הנתבעים בבתי משפט השלום – ב-46 תיקים רק הרופא נתבע, ב-913 תיקים רק המדינה או המוסד הרפואי נתבעו, וב-492 תיקים הרופא והמוסד הרפואי נתבעו. המסקנה היא שבמרבית המקרים התובעים מסתפקים בהגשת תביעה נגד בעל "הכיס העמוד" – המדינה או המוסד הרפואי שהעסיק את אנשי הצוות הרפואי שנתנו את הטיפול נשוא התביעה. נראה כי ברוב המקרים אין לתובעים עניין מיוחד בהגשת התביעה נגד הצוות הרפואי באופן אישי.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ממה מורכבת ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל?

מימון קופה"ח מגיע מכספי סל הבריאות במורכבים מתקבולי מס בריאות ומהשלמת מימון מתקציב המדינה  

אופן סיום התיקים בהם הועבר נטל ההוכחה

אופן סיום התיקים בהם הועבר הנטל לנתבע נבחן על בסיס מאגר נתונים נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם סכומי הפיצויים הכוללים שנפסקו בבתי המשפט עלו במשך השנים?

עד שנת 2000 הייתה מגמה כללית הן של עלייה במספר התיקים שניתנו בהם פסקי דין, 

סכומי הפיצויים שנפסקו בבתי המשפט בהתאם לתחומי הרפואה השונים

סכומי הפיצויים הממוצעים נבחנו על בסיס מאגר נתונים הכולל מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם סכומי הפיצויים בגין כאב וסבל עלו במשך השנים?

אף שסכום הפיצויים הממוצע בגין כאב וסבל שנפסק בבתי המשפט עלה עד שנת 2000, הרי שמשנת 2001 מסתמנת מגמת ירידה  

משך הזמן מיום המעשה הרשלני ועד התביעה

בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, רוב התיקים הוגשו בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק  

מהם התחומים הנפוצים של רשלנות רפואית בסוגית התיישנות

תחום ההיריון והמיילדות הוא התחום שבו הוגשו התביעות הרבות ביותר לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה 

מהו מספר חוות הדעת הממוצע בתיקי בתי המשפט?

מספר חוות הדעת השכיח ביותר בבתי המשפט המחוזיים הוא שתיים  

באיזה אופן הסתיימו התיקים שלא הוגשו בהם חוות דעת?

אופן סיום התיקים נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם יש קשר בין מספר חוות הדעת שהוגשו לבין אופן סיום התיק?

הקשר בין מספר חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לבין אופן סיום התיק נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור