www.rashlanut-refuit.org

חוק קופות חולים (איסורי הגבלות ואפליה), התשנ``ג 1993

חוק קופת-חולים (איסורי הגבלות ואפליה), התשנ"ג-1993


1. הגדרות

בחוק זה -

"קופת-חולים" - תאגיד המנוי בתוספת.


2. איסור הפסקת חברות

לא תפסיק קופת-חולים חברותו של אדם בקופה מחמת מצב בריאותו; הוראה זו לא תחול על מי שבעת קבלתו כחבר, מסר הצהרה על מצב בריאותו שלא בתום לב.


3. איסור הגבלות לנפגעי אלימות

לא תסרב קופת-חולים לתת עזרה רפואית לחבריה, בהיקף הנהוג אצלה, במחלה או בפגיעה שנגרמו עקב מעשה אלימות במשפחה, תקיפה מינית, או תקיפה אחרת, ולא תתנה קופת-החולים מתן עזרה רפואית כאמור בתשלום מיוחד, בתשלום נוסף או בתנאי אחר כלשהו.

3א. איסור אפליה מטעמי מין [תיקון: תשנ"ד]

קופת חולים לא תפלה מטעמי מין בכל אחד מאלה:

(1) קבלה לקופת חולים כחבר, כמבוטח שאינו חבר או כבן משפחה מבוטח;

(2) תנאי החברות בקופת חולים;

(3) תנאי הביטוח הרפואי.

3ב. מקור האפליה [תיקון: תשנ"ד]

לענין סעיף 3א אין נפקה מינה אם האפליה מקורה בתקנון קופת חולים, בנהלים והוראות שהקופה פועלת על פיהם, או בהסכם שהקופה היא צד לו.


4. עדיפות החוק

כל הוראה בתקנון קופת-חולים הסותרת הוראה מהוראות חוק זה - בטלה.

5. ביצוע [תיקון: תשנ"ד]

שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - נוסח החוק בישראל, קראו עוד על חוקים, פסקי דין, מאמרים ופניות לעורכי דין באתר רשלנות רפואית...