www.rashlanut-refuit.org

חוק זכויות החולה, התשנ``ו-1996

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

 

מטרת חוק זכויות החולה היא להגן על כבודם ופרטיותם של אנשים המבקשים או מקבלים טיפול רפואי בבתי חולים, בקופות חולים ובמרפאות פרטיות, וכן לקבוע את זכויותיהם של המטופלים.

 

הזכות לטיפול רפואי

 

כל אדם הנזקק לקבלת טיפול רפואי, זכאי לקבלו בהתאם לתנאים של מערכת הבריאות בישראל. במקרי חירום דחופים הטיפול ניתן ללא כל התניה.
בכל מוסד רפואי חל על המטפלים איסור הפליית מטופלים מטעמי דת, גזע, מין, ארץ מוצא, לאום, גיל, נטייה מינית וכדומה.
כל מטופל זכאי לקבל טיפול איכותי ומקצועי ויחס אנושי הולם, וכן, זכאי לקבל מידע אודות זהותו ותפקידו של כל מטפל, המעניק לו טיפול רפואי. מטופלים המאושפזים זכאים לקבל מבקרים, על פי לוחות הזמנים והמדיניות שקבע המוסד רפואי.

 

הזכות לקבל דעה נוספת

 

המטופלים זכאים לקבל דעה נוספת בכל עניין ביוזמתם, לצורך מטרה זו יירתמו המוסד הרפואי והמטפל, על מנת לממש את הזכות. במידה והמטופל בחר לעבור למטפל אחר, או לקבל טיפול במוסד הרפואי אחר, המטפלים הקודמים מחויבים לשתף פעולה עם החדשים, בכדי להבטיח את המשכו של הטיפול כראוי.

 

שמירה על פרטיות וכבוד המטופל

 

כל בעלי התפקידים במערכת הבריאות, המעניקים למטופלים כל סוג של שירות או טיפול, נדרשים לשמור על פרטיות המטופלים שלהם בכל שלבי מתן הטיפול הרפואי.
במצבי חירום או סכנה חמורה, המטפל או המוסד הרפואי נדרשים להעניק טיפול ככל שביכולתם, או להעביר את המטופלים למקום אחר שיכול להעניק את הטיפול המתאים.
מטופל שפנה לחדר מיון זכאי לקבל בדיקה רפואית, במקרים שאינם סובלים דיחוי, המטופל יקבל טיפול רפואי, או יופנה למוסד רפואי מתאים.

 

הסכמה מדעת לטיפול רפואי

 

המטפל נדרש להסביר למטופל את כל הסיכונים והסיכויים במתן הטיפול הרפואי, והמידע הרלוונטי, לפני שהוא מתחיל בטיפול, על מנת שהמטופל יחליט אם הוא מעוניין להסכים לטיפול המוצע. המידע הרפואי כולל דיאגנוזה ופרוגנוזה, תיאור של ההליכים, המטרות והתועלת הצפויים ממתן הטיפול, וכן הסיכונים הכרוכים בו, כמו תופעות לוואי, תחושות כאב ואי נוחות.
במידה ומדובר בטיפול חדשני, המטפל מחויב לעדכן את המטופלים בשלב מוקדם ככל האפשר, על מנת שהחלטת המטופלים תהיה מושכלת ותעשה מתוך רצון בחירה חופשי.

 

מניעת מידע רפואי מסוים למטופלים, תעשה אך ורק באישור ועדת האתיקה, במידה והועדה תחליט כי המידע עלול לגרום לנזק חמור גופני או נפשי.

המטופל רשאי למסור את ההסכמה מדעת לגבי אופן הטיפול בכתב, או בעל פה, או במקרים חריגים בדרך של התנהגות. מסמך ההסכמה בכתב יכלול תמצית ההסבר שקיבל המטופל. מטופל שנמנע מלמסור הסכמה בכתב, תינתן הסכמתו בפני שני עדים והיא תתועד בכתב. בעת מצבי חירום, ההסכמה יכולה להימסר בעל פה ותתועד בהזדמנות הראשונה.

 

טיפול ללא הסכמה מדעת ייעשה במקרים בהם המטופל אינו יכול למסור את הסכמתו בשל מגבלות פיזיות או נפשיות, ולא ניתן להשיג בשום דרך סבירה את האפוטרופוס שלו ולא ניתן לדעת בוודאות אם הוא מתנגד או מסכים לקבלת הטיפול.

 

הרשומה הרפואית והמידע הרפואי

 

כל מטפל מחויב לתעד את כל שלבי הטיפול ברשומה רפואית, שכוללת את פרטי המטפל והמטופל ומידע רפואי רלוונטי, אודות הטיפול שהוענק למטופל, עברו הרפואי, אבחון מצבו הנוכחי והוראות הטיפול. הרשומה אינה כולל התרשמות אישית של המטפל. מי שאחראים לעדכון הרשומה הרפואית ולניהולה השוטף, הם המוסד הרפואי והמטפל.

 

המידע ברשומה הוא סודי, אך המטפל רשאי לקבל את המידע מתוך הרשומה, במידה והוא נזקק לו.
ניתן למסור את הרשומה הרפואית לגורמים רלוונטיים לצורך המשך קבלת טיפול רפואי, בהסכמת המטופל או באישור ועדת האתיקה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - נוסח החוק בישראל, קראו עוד על חוקים, פסקי דין, מאמרים ופניות לעורכי דין באתר רשלנות רפואית...