www.rashlanut-refuit.org

חוות דעת רפואית הוגשה לאחר תום מרוץ התיישנות

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית חייבות, על פי פקודת הראיות, להיות מוגשות בצירוף עם חוות דעת רפואית התומכת בטענות התביעה. סוגיה מעניינת לגבי מרוץ התיישנות תביעה בגין רשלנות רפואית של קטין, הונחה לפתחו של בית המשפט המחוזי.


התובע נולד באוגוסט 1983 ועל כן תביעתו אמורה להתיישן בתום 7 שנים מעת הגיעו לגיל 18. בני המשפחה הגישו את תביעתם בתאריך 4.8 2008, פחות משלושה שבועות לפני סוף תקופת ההתיישנות. תביעתם של התובע והוריו הוגשה ללא צירוף חוות דעת רפואית, כפי שדרוש על פי סעיף 127 לפקודת הראיות. עם זאת, האם תביעתם תתיישן?


עורך הדין של המשפחה טען כי יש להבחין בין כתב התביעה שהוגש בתוך תקופת ההתיישנות, והעמיד את עילת התביעה לדיון, לבין חוות דעת הרפואית שהינה ראיה ככל הראיות. ב"כ של התובע ציין כי מן הפסיקה ידוע שחוות דעת רפואית אינה מגדירה את עילת התביעה, אלא מיועדת לתמוך בה מבחינה ראייתית. על כן, הוספה של חוות דעת רפואית בעניין שנכללה לגביו התייחסות בכתב התביעה אינה יוצרת עילה חדשה.

 

התביעה לא תתיישן, אך חוות הדעת הרפואית חייבת להתאים לכתב התביעה


השופט כתב בפסק הדין כי ישנם מקרים מסוימים אשר בהם ניתן לראות בחוות הדעת הרפואית כמסמך המקים את עילת התביעה עצמה. לדוגמא, כאשר נכלל בחוות הדעת הרפואית מידע חדש המאפשר לתובע להעלות טענות שקודם לכן לא היה באפשרותו להעלותן. עם זאת, השופט הסכים עם עורך הדין המלומד וציין כי חוות הדעת נחשבת כראיה ולא הגדרת עילת התביעה.


בית המשפט קבע כי במקרה דנן תביעת הרשלנות אכן הוגשה במהלך מרוץ ההתיישנות. אי לכך, אין בהגשתה ללא חוות דעת רפואית בכדי להביא לדחייתה על הסף. עם זאת, השופטים ציינו כי חוות הדעת איננה יכולה להוות הרחבת חזית מעבר לכתב התביעה, ועל כן אסור לבעלי הדין לתבוע טענות נוספות אשר התיישנו.

 

כאמור, התביעה הוגשה לבית המשפט בשם הקטין ובשם הוריו. השופטים קבעו בפסק הדין כי היות וההורים היו בגירים בתקופה נשוא התובענה, תביעתם התיישנה בקשר לנזקים אשר נגרמו להם בשבע השנים שלפני הגשת התביעה. במילים אחרות, במידה וההורים יטענו להחזרי משכורת, יהיו הם זכאים לדרוש החזרים רק בגין שבע השנים לפני הגשת התביעה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

האם תביעה בעניין רשלנות רפואית במחלקת בריאות הנפש בבית החולים תידחה מחמת התיישנות? 

כתב התביעה בגין הרשלנות הרפואית הוגש כשבועיים לפני תום ההתיישנות, חוות הדעת הרפואית הוגשה אחרי, האם התביעה תתיישן? 

בית החולים טען כי תביעה בגין רשלנות רפואית אשר הוגשה כנגדו, הוגשה באיחור, 8 שנים אחרי האירוע... 

התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות הנתבעים בטיפול הרפואי שהעניקו לו. התובע מבקש להתיר לו להגיש באיחור חוות דעת רפואית... 

התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים וכתוצאה מכך סבלה משבר. עם זאת השבר אובחן רק לאחר תשע שנים. מהו מרוץ התיישנות בתביעות רשלנות רפואית? 

האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה... 

תחום ההיריון והמיילדות הוא התחום שבו הוגשו התביעות הרבות ביותר לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה 

דין ההתיישנות מושתת על איזון בין מספר רציונאלים המכונים "טעמי ההתיישנות". 

תקופת ההתיישנות הכללית בתביעות נזיקין עומדת על 7 שנים 

מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום שבו נוצרה התביעה 

בעקבות אירועים אלה, טופלה התובעת במשך ארבע שנים במכון הפריה חוץ גופית. התובעת טענה כי שנתיים לאחר סיום הטיפולים (אשר העלו חרס), פנתה היא לייעוץ אצל פרופסור מומחה במכון. לטענתה, האחרון אמר לה כי טיפולי הפוריות אינם מצליחים, וזאת גם בגין הטיפול הרשלני לו זכתה בבית החולים בהריונותיה... 

בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה עשרה שנה... 

בתביעות שעילתן רשלנות רפואית, המועד הרלוונטי לקביעת תחילת מרוץ ההתיישנות, הוא מועד ביצוע הפעולה הרפואית בעטיה טוען התובע כי נפגע 

התובע הגיש תביעה שעילתה רשלנות רפואית כנגד הנתבעים אך לא צירף לתביעה חוות דעת רפואית כנדרש... האם התיישנות? 

תביעות לשיפוי או השבה נוצרות במצבים של ביטוחי כפל או כאשר מי שמיטיב את נזקו של הניזוק אינו המזיק  

בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, רוב התיקים הוגשו בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק  

האם תחול התיישנות על תביעה של אישה שנפגעה עקב נטילת תרופה על ידי אמה במהלך ההיריון? מהן "בנות דס" ומה הדין החל עליהן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

סעיף 6 לאותו חוק קובע, כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה. השאלה המתבקשת היא, מתי נולדה עילת התביעה?