www.rashlanut-refuit.org

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

תביעות שעניינן רשלנות רפואית חייבות להיתמך בחוות דעת רפואיות. על פי רוב, המטופל מצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית מטעמו, התומכת בגרסתו, ומגיש אותה לנתבע ולבית המשפט. על מנת להתגונן במסגרת ההליך המשפטי, חייב הנתבע להציג חוות דעת מטעמו הסותרת את טענות המטופל. עם זאת, האם במקום בו שני המומחים עובדים באותו המוסד הרפואי, קיים חשש של ניגוד עניינים המפר את הצדק המשפטי? מקרה מסוג זה הונח לפתחו של בית המשפט המחוזי.

 

התובעים הגישו תביעה בגין רשלנות רפואית נגד בית החולים העמק בעפולה ושירותי בריאות כללית. במסגרת ההליך הגישו התובעים חוות דעת שערך מומחה לפסיכולוגיה, אשר עובד במרכז לבריאות הנפש באר יעקב.

הנתבעים ביקשו מצידם להגיש חוות דעת של פרופסור המכהן כמנהל המוסד הרפואי בבאר יעקב. בעקבות הגשת חוות דעת זו, הגישו התובעים התנגדות לבית המשפט, ובה טענו כי חוות הדעת של ההגנה איננה קבילה שכן המומחים הרפואיים נמצאים בניגוד עניינים בשל יחדי המרות ביניהם (אחד הוא האחראי על השני).

 

יחסי מרות - האם ניגוד עניינים?


מן הפסיקה ידוע כי החשש לניגוד עניינים כאשר מדובר במומחים המקיימים ביניהם יחסי מרות הוא שיקול לגיטימי. לערכאה המבררת עניין זה מסור שיקול דעת לקבוע האם מדובר בחשש שלאורו ראוי לשלול קבלת חוות דעת מאחד המומחים.


השופטים הוסיפו וציינו במקרה דנן כי בניגוד לטענת הנתבעים, יש להניח כי ככל שהפער ההיררכי בין מומחה אחד לרעהו גדול יותר, כך גדל החשש לניגוד עניינים. הלגיטימציה של אי ההסכמה המקצועית פחותה יותר והחשש מפני סתירת עמדתו של המומחה הבכיר גדולה יותר, כל אימת שמדובר על פערים היררכיים משמעותיים בין מומחה אחד למשנהו.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?