www.rashlanut-refuit.org

פיצויים בעקבות הסרת שיער בלייזר ופגיעה באוטונומיה

פיצויים בעקבות הסרת שיער בלייזר ופגיעה באוטונומיה

תא (ת"א) 23318-09-10‏

 

בית המשפט השלום בתל אביב בחן תביעה אשר הונחה לפתחו בגין רשלנות בטיפול קוסמטי במסגרת טיפולים להסרת שיער. לאחר בחינת הראיות והעדויות, לרבות חוות דעת רפואיות מקצועיות, נקבע כי לא מדובר ברשלנות רפואית אך התובעת זכאית לפיצויים בגין "פגיעה באוטונומיה". בית המשפט פסק את הפיצויים עבור התובעת, בסך 55,000 שקלים, בגין מתן טיפול ללא הסכמה מדעת, תוך הצגת מצג שווא בנוגע לסיכויי הצלחת הטיפול בהתאם למצבה הרפואי הספציפי של התובעת.

 

מדובר בתובעת אשר פנתה בשנת 2004 למכון אשר העוסק במתן טיפולים להסרת שיער בלייזר. בכתב התביעה נטען כי לאחר שהתובעת עברה מספר טיפולים אצל הנתבעת, לא רק שלא היה שיפור במצב השיער על גופה, אלא שהטיפולים גרמו "להופעת שיערות בולטות ועבות יותר". התובעת הוסיפה וטענה כי הנזקים הגופניים גרמו לה גם לנזקים נפשיים. לטענתה, הנתבעת התרשלה כלפיה בעצם קבלת ההחלטה לקבלה לטיפול, במהלך מתן הטיפול בפועל, באי קבלת הסכמה מדעת לעריכת הטיפול, והצגת מצג שווא רשלני. כמו כן, התובעת טענה להפרת הסכם בגין תוצאות טיפולים לקויות.

 

מגיעה לטיפול בעקבות פרסומים באינטרנט

 

על פי עובדות המקרה, התובעת התקבלה אצל הנתבעת לאחר שנחשפה לפרסומים של החברה באינטרנט אשר הבטיחו הסרת שיער לצמיתות באמצעות גלי אור ורדיו. בטופס ההסכמה הובטח לתובעת כי היא תהיה זכאית לטיפולים ללא הגבלה, וזאת עד להסרת השיער מגופה, עד 80% מהשיעור. התובעת עברה כ-11 טיפולים רשומים בכרטיס הטיפולים, אך הצדדים ציינו כי בוצעו יותר טיפולים (כ-13 עד 15 למעשה).

 

לטענת התובעת, לא חל כל שינוי במצב השיער במשך מספר חודשים. יתרה מכך, התובעת טענה כי נגרמו לה נזקים בשל גילוח השיער הקיים במהלך הטיפול, דבר אשר גרם לצמיחת פלומה קוצנית ומכוערת. התובעת טענה כי היא הופנתה לבירור הורמנאלי ונפגשה עם ד"ר ו', רופא מטעם המכון. ד"ר ו', טענה התובעת, השיב לה "טעינו וכשלנו, קורה, אין מה לעשות". התובעת טענה כי לאחר הפגישה עם ד"ר ו', היא החליטה כי היא איננה ממשיכה עוד עם הטיפולים.

 

האם טיפול קוסמטי הוא טיפול רפואי?

 

בית המשפט בחן ראשית האם יש להכיר בטיפולים להסרת לשיער כ"טיפולים רפואיים" או כ"טיפולים קוסמטיים". לסוגיה זו נפקות בכל הנוגע לכללים המשפטיים אשר יש להחיל על הצדדים. בהקשר זה צוין כי משרד הבריאות איננו מפקח על גופים אשר עוסקים בהענקת טיפולי הסרת שיער ולא קיימת חובת רישום של גופים אלה בהתאם תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), תשמ"ז – 1987. זאת ועוד, אין צורך באישור משרד הבריאות לשם הפעלתו של מכשיר הלייזר נשוא התובענה. בית המשפט הוסיף וקבע כי חוק זכויות החולה מגדיר "טיפול רפואי" במסגרת רשימה פתוחה אשר כוללת פעולות אבחון רפואי, טיפול סיעודי, טיפול פסיכולוגי וטיפול רפואי מונע.

 

כמו כן, בית המשפט התייחס לשני דו"חות מטעם מבקר המדינה, אשר ניתנו בשנים 2002 ו-2004, והתייחסו לסוגיית הפיקוח אחר מרפאות ומכונים פרטיים (לרבות מכונים קוסמטיים אשר עיסוקם בהסרת שיער בלייזר). המבקר קבע בדו"חות אלה כי יש לבחון את הפיקוח הנ"ל ובעקבות הדו"ח משנת 2002 הוקמה ועדה מייעצת על ידי משרד הבריאות אשר תפקידה היה לבחון את השימוש במכשירי לייזר ברפואה. מרבית פסקי הדין אשר עסקו בסוגיה זו לא נגעו בשאלה האם מדובר בטיפול קוסמטי ורובם יצאו מנקודת הנחה כי עסקינן ב"טיפול רפואי". עם זאת, יצוין כי בשני מקרים לפחות בית המשפט קבע כי הסרת שיער בלייזר הינה טיפול קוסמטי ולא טיפול רפואי. במקרה דנן, הצדדים הסכימו כי מדובר בטיפול רפואי ובית המשפט קבע כי המשך הדיון יצא מבסיס הנחה זו.

 

האם מדובר ברשלנות רפואית?

 

כעת, בית המשפט נפנה לבחון האם מדובר ברשלנות רפואית. מבחינת המכשיר, נקבע כי הצדדים לא היו חלוקים שהשימוש אשר נעשה במכשיר זה לא עלה כדי רשלנות רפואית והוא התאים לטיפול בתובעת על מאפייניה המיוחדים (בעיות הורמנליות ושיער בהיר).

 

הדברים זכו לאישור חד משמעי במסגרת חוות דעת רפואית אשר הוגשה על ידי מומחה מטעם בית המשפט. עם זאת, הוכח כי לא הושגו התוצאות המצופות מהמכשיר. הצדדים לא טענו כי מדובר ברשלנות רפואית בטיפול (טענותיה הנ"ל של התובעת נזנחו במסגרת ההליך המשפטי). בית המשפט נדרש אפוא לבחון האם הוצג בפני התובעת מצג שווא עובר להתחלת הטיפולים. דהיינו, האם הנתבעת התחייבה כלפיה בטיפולים אשר יטיבו לה, ולא עמדה בהתחייבויותיה.

 

הסכמה מדעת, מהי?

 

הלכה פסוקה היא כי הענקת טיפול רפואי איננה יכולה להיות ללא קבלת הסכמה מדעת של המטופל לטיפול. השגת ההסכמה כאמור חייבת להיות במודע ומרצון חופשי, ולאחר שהמטופל קיבל את מלוא המידע הרלבנטי לגבי ההליך. מידע זה צריך לכלול את אופי ההליך, האבחנה אשר הביאה להחלטה לפנות לפרקטיקה הרפואית המסוימת, הסיכונים כתוצאה מההליך, סיכויי הצלחתו של ההליך, תופעות הלוואי הצפויות ממנו ועוד. הפרה של האמור הינה רשלנות רפואית לכשעצמה.

 

"ביצוע טיפול רפואי תוך הפרת חובת הגילוי שחב המטפל למטופל ואי מסירת מלוא המידע הרלוונטי לטיפול מהווה הפרת חובת הזהירות שחב המטפל למטופל ולכן התרשלות", נכתב בפסק הדין, "הדברים נאמרים ביתר שאת כאשר עסקינן בהליך רפואי אלקטיבי (מבחירה). במקרה זה, כאשר לא מדובר בסכנה מוחשית האורבת לחייו של המטופל, מוטלת על הרופא חובה מוגברת להשיג את הסכמתו מדעת של המטופל לטיפול".

 

התובעת במקרה דנן טענה כי היא קיבלה מידע אודות הליך בשתי הזדמנויות – באתר האינטרנט (טרם הפנייה למכון), ובמכון עצמו במהלך פגישת הייעוץ הראשונה עם ד"ר ו'. יצוין כי במסגרת פגישת הייעוץ חתמה התובעת על טופס הסכמה מדעת. בית המשפט קבע כי יש לקבל את התביעה בעניין זה. ראשית, נקבע כי גרסאותיהן של התובעת ואמה לכך שהוסבר להן כי אחוזי ההצלחה של הטיפול גבוהים ולא הוצגה בפניהם כלל האפשרות של אי השגת תוצאה לחלוטין. היו אמינות. שנית, גרסה זו זכתה לחיזוק מעדותו של ד"ר ו' אשר טען כי גם היום הוא משוכנע שאחוזי ההצלחה של השימוש במכשיר גבוהות במיוחד. ד"ר ו' הגדיר את המקרה של התובעת "חריג ומיוחד".

 

הצגת שווא לגבי סיכויי הצלחה

 

למעשה, בעוד המכון הציג בפני התובעת הצלחה של 80% בהסרת השיער, ממחקרים אשר נערכו בתחום עלה כי ההצלחה עומדת על 52% בלבד (לבעלי שיער בלונדיני). ד"ר ו' ניסה לטעון כי קיימים מחקרים נוספים, אך מחקרים כאמור לא הוצגו בפני בית המשפט. דהיינו, הוצג בפני התובעת מצג שווא והמכון לא הפריד בין הסיכויים בהסרת השיער בפנים, לעומת הסיכויים להסרת השיער בשאר חלקי הגוף.

 

עוד מאמרים בנושא:
פסיקות פיצויים בגין רשלנות רפואית בהסרת שיער
רשלנות רפואית בהסרת שיער בלייזר
רשלנות רפואית בטיפולי הסרת שיער

 

עם זאת, הלכה פסוקה היא כי אין די בהוכחת מתן טיפול ללא הסכמה מדעת כדי להקים זכאות לפיצויים. במקרה זה, מוטל על התובע להוכיח כי אם הוא היה מקבל את המידע האמור, הוא לא היה פונה לקבל את הטיפול הרפואי המדובר. במקרה דנן, בית המשפט קבע כי היות והמכון הנתבע היה המקום היחיד אשר העניק טיפולי הסרת שיער למטופלים בעלי נתונים כשל התובעת, סביר להניח שהאחרונה הייתה פונה לטיפולים גם בסיכויים "הנמוכים" כאמור. יצוין כי מלבד הסיכויים, אשר לא היו עד כדי כך נמוכים, כ-50%, מרבית המשתתפות במחקר הביעו שביעות רצון כללית מהמכשיר. בית המשפט החליט בסופו של היום לדחות את טענת הרשלנות אך פסק עבור התובעת פיצויים בסך 55,000 שקלים בגין הפגיעה באוטונומיה בשל אי מתן מידע מלא טרם השגת הסכמה מדעת.

 

במקרים בהם מטופל איננו מקבל את מלוא המידע הדרוש לשם ביצוע טיפול רפואי בגופו, די במחדל זה כדי להקים לאחרון זכות לפיצויים מהמזיק. מדובר אפוא בפיצויים בגין פגיעה באוטונומיה אשר מקורם איננו נעוץ בשאלת הנזק, או הקשר הסיבתי, אלא מההכרה בכך כי ביצוע פרודצורה רפואית בגופו של אדם ללא קבלת הסכמתו לכך פוגעת בכבודו ובזכותו לאוטונומיה על גופו. עצם הפגיעה, ללא צורך בהוכחת נזק נוסף, מגשת אפוא ראש נזק לא גופני נפרד.

 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח תיקון קוצר ראיה בניתוח לייזר - שיטת P.R.K

התובע עבר, אצל הנתבעת, ניתוח לטיפול בקוצר ראייה ממנו הוא סבל. הניתוח בוצע באמצעות מכשיר המשגר קרני לייזר (מסוג Excimer), בשיטה המכונה P.R.K.  

פיצויים לאחר רשלנות רפואית בניתוח פלסטי באף - צלקת וחור בקצה האף

התובע עבר ניתוח פלסטי אשר הותיר באפו מספר כשלים בולטים: צלקות, חור במחיצת האף ונפיחות בולטת. התובע זכה בפיצוי על נזק לא ממוני והחזר כספי בגין הניתוח 

פיצויים למטופל הסובל מסנוור וטשטוש ראיה לאחר ניתוח לייזר רשלני

האם התובע נתן את הסכמתו מדעת לביצוע ניתוח לתיקון ראיה בלייזר. האם היות והתובע סובל מסנוור וטשטוש ראיה, זכאי הוא לפיצויים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בניתוח לתיקון ראייה בלייזר

דחיית תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת בעקבות ניתוח רשלני לתיקון ראיה בלייזר... 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית במתן הסבר וחובת גילוי מוגברת לניתוח לייזר

חובת גילוי מוגברת מוטלת על רופאים אשר מבצעים ניתוחי לייזר אלקטיבייים לשיפור הראיה. במקרים בהם לא הוסבר למטופל אודות הטיפול לפרטי פרטים. קיימת עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית... 

פסק דין העוסק בנזק בלתי הפיך שנגרם בגין רשלנות רפואית בניתוח לייזר

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בביצוע ניתוח לייזר לתיקון ראיה, LASIK, הניתוח גרם לנזק בלתי הפיך... 

פיצויים בגין שיתוק ביד לאחר ביצוע לידה על ידי מיילדת ללא רופא

בעקבות ביצוע הלידה על ידי מיילדת, וללא רופא, סובלת התינוקת משיתוק ביד... 

כתמים לבנים לאחר הסרת שיער בלייזר - האם רשלנות בטיפול קוסמטי?

מטופלת אשר ביקשה להסיר שיער בלייזר סובלת כיום מכתמים לבנים על עורה. האם מדובר בעילה לתביעת פיצויים בגין רשלנות בטיפול קוסמטי? 

רשלנות רפואית בטיפול ציפוי שיניים, איך אפשר לקבל פיצויים?

לאחרונה מטופלים רבים פונים לבצע טיפולי ציפוי שיניים כדי לשפר את המראה האסתטי של השיניים, את צבען ואת צורתן. עם זאת, במקרים רבים הרופאים לא מיידעים את המטופלים בדבר קיומה של אפשרות לפגיעה חמורה בשיניים ובעצבים במהלך הטיפול 

פסק דין בעניין רשלנות בהסרת קעקוע שהותירה צלקות

התובע עתר לפצותו בגין רשלנות רפואית בהסרת קעקוע שהותירה צלקות בגופו... התובע התאבד בגין הצלקות המכוערות שנותרו לאחר הטיפולים... 

רשלנות רפואית בהסרת שיער בפנים גרמה לשיעור יתר

בית המשפט פסק פיצויים עבור אישה צעירה אשר טיפולים להסרת שיער בלייזר גרמו לה לשיעור יתר... 

השתלת שיער גרמה לסכיזופרניה - האם רשלנות רפואית?

אדם קיבל טיפול השתלת שיער ולאחר ההליך הרפואי סבל מסכיזופרניה. האם מדובר ברשלנות המזכה בפיצויים? 

צלקת בעקבות טיפול במרפאה קוסמטית

בית המשפט התייחס לכך שהתובעת פנתה למרפאה רק כשנה לאחר הטיפול, ומכך ניתן היה ללמוד שמדובר בצלקת מינורית אשר לא פגעה בתובעת פגיעה של ממש... 

הסרת שיער באינפרא אדום - רשלנות רפואית בגין טיפול לא מקצועי

פיצויים למטופל אשר ביקש להסיר שיער באמצעות טיפולים באינפרא אדום. המטפלות לא היו מקצועיות דיו... 

תביעה בגין רשלנות בהסרת שיער - לא לצמיתות ולא באופן מוחלט

התובע עבר טיפולים רבים (שש שנים ו-18 מפגשיפ) לצורך הסרת שיער בלייזר. עם זאת, השיער לא הוסר באופן מוחלט, ולא הוסר לצמיתות... 

פיצויים בגין רשלנות רפואית במסגרת טיפול להעלמת נימים ברגליים

פיצויים בגין רשלנות רפואית במסגרת טיפול קוסמטי להעלמת נימים ברגליים... 

טיפול קוסמטי רשלנות - תכשיר להחלקת שיער גרם לנשירה

האם נשירה בגין שימוש בתכשיר החלקת שיער מהווה עילה להגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית בטיפול קוסמטי? 

תביעה בגין כוויה וצריבה לאחר טיפול אישי להסרת שיער תוך שימוש בקרם

קרם להסרת שיער לא היה עם הוראות השימוש הנדרשות ועל כן תביעה נגד החברה המייצרת אותו התקבלה בבית המשפט. הקרם גרם לתובע לכוויה וצריבה... 

פיצויים בגין נזקים בטיפול להסרת שיער

בהתחשב בעובדה שלתובעת נגרמו כוויות מדרגה שניה בגב שוקי רגליה והיא נדרשה לאשפוז של ששה ימים ולטיפולים רפואיים ולנוכח המצוקה הנפשית הזמנית שהתפתחה אצל התובעת אשר בחלקה ניתן לייחסה לתוצאות הטיפול ולטיפולים הנפשיים שקיבלה התובעת, ראיתי להעמיד את הפיצוי בגין סבלה של התובעת על סך של 30,000 ש"ח... 

פיצויים בעקבות רשלנות רפואית וכישלון הסרת שיער בלייזר לגבר

פיצויים עבור כאב וסבל שגרם טיפול הסרת שיער בגבר. הטיפול גרם להגברת השיעור ולכאב וסבל. הטיפול בוצע ברשלנות והסתיים בכישלון...