www.rashlanut-refuit.org

מהו אופן סיום תיק רשלנות רפואית?

מהו אופן סיום תיק רשלנות רפואית?

 

בחינת אופן סיום תיקי רשלנות רפואית נעשה על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002. התיקים שנבחנו הינם תיקים שהיו סגורים במועד העיון. שתי הדרכים העיקריות שבהם הסתיימו התיקים הן דיון לגופו של עניין בתביעה ומתן פס"ד מפורט, והחלטה בעלת אופי טכני.


1. אופן סיום 1306 תיקים בערכאה הראשונה בביהמ"ש המחוזי – 671 אושר הסכם פשרה, ב-119 תיקים נדחתה התביעה, ב-78 תיקים נדחתה התביעה בהסכמה, 189 תיקים הועברו לביהמ"ש אחר, 4 תיקים הועברו לגישור, ב-6 תיקים התביעה הופסקה, ב-5 תיקים חולקה האחריות לאחר הסכמה, ב-29 תיקים נמחקה התביעה, ב-18 תיקים נמחקה התביעה בהסכמה, ב-21 תקיים ניתן פס"ד בדרך הפשרה, ב-19 תיקים נפסק נזק לאחר הסכמה בשאלת האחריות, ב-93 תיקים התקבלה התביעה, ב-16 תיקים התקבלה התביעה בחלקה, ב-12 תיקים התקבלה התביעה ביחס לחלק מהנתבעים, ב-24 תיקים התקבלה התביעה בשאלתה האחריות. מסקנת הועדה היא כי הצדדים בתביעות רשלנות רפואית בבתי המשפט המחוזיים ממעטים להשתמש בהליכים מיוחדים שמעמיד לרשותם חוק בתי המשפט והם מעדיפים את דרך הדיון הרגילה.


2. אופן סיום 43 תיקי ערעור בביהמ"ש המחוזי – ב-4 אושר הסכם הפשרה, ב-16 נדחה הערעור, ב-2 נדחה הערעור והערעור שכנגד, ב-5 נמחק הערעור, ב-13 התקבל הערעור, בתיק אחד התקבל הערעור בחלקו ובתיק אחד התקבל הערעור ונדחה הערעור שכנגד. לרוב ביהמ"ש המחוזי דן בערעורים לגופם. זאת ועוד נראה כי ביהמ"ש המחוזיים אינם נוטים להתערב בקלות בפסיקתם של בתי משפט השלום. יחד עם זאת, נמצאה נטייה להגדיל את סכום הפיצויים מאשר להקטינו.


3. אופן סיום 222 תיקים בביהמ"ש העליון – 36 תיקים אושר הסכם פשרה, 7 תיקים נדחתה בקשת רשות ערעור, ב-4 תיקים נדחתה הבקשה לדיון נוסף, ב-82 תיקים נדחה הערעור, ב-22 תיקים נדחה הערעור והערעור שכנגד, ב-4 תיקים נדחה הערעור והתקבל הערעור שכנגד, ב-13 תיקים הוחזרו למחוזי לשם קביעת שיעור הפיצוי, ב-2 תיקים נמחק הערעור, ב-13 תיקים ניתן פס"ד על דרך הפשרה, ב-2 תיקים התקבלה בקשת רשות ערעור, ב-19 תיקים התקבל הערעור, ב-8 תיקים התקבל הערעור בחלקו, ב-10 תיקים התקבל הערעור ונדחה הערעור שכנגד. התוצאה השכיחה ביותר של התיקים היא למעשה אי התערבות של ביהמ"ש העליון בהחלטת הערכאה הקודמת. זאת ועוד, ביהמ"ש מתערב ביתר קלות בשאלת האחריות כאשר הערעור הוא על אי הטלת אחריות לעומת מצב שבו הערעור הוא על הטלת אחריות.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ממה מורכבת ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל?

מימון קופה"ח מגיע מכספי סל הבריאות במורכבים מתקבולי מס בריאות ומהשלמת מימון מתקציב המדינה  

אופן סיום התיקים בהם הועבר נטל ההוכחה

אופן סיום התיקים בהם הועבר הנטל לנתבע נבחן על בסיס מאגר נתונים נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם סכומי הפיצויים הכוללים שנפסקו בבתי המשפט עלו במשך השנים?

עד שנת 2000 הייתה מגמה כללית הן של עלייה במספר התיקים שניתנו בהם פסקי דין, 

סכומי הפיצויים שנפסקו בבתי המשפט בהתאם לתחומי הרפואה השונים

סכומי הפיצויים הממוצעים נבחנו על בסיס מאגר נתונים הכולל מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם סכומי הפיצויים בגין כאב וסבל עלו במשך השנים?

אף שסכום הפיצויים הממוצע בגין כאב וסבל שנפסק בבתי המשפט עלה עד שנת 2000, הרי שמשנת 2001 מסתמנת מגמת ירידה  

משך הזמן מיום המעשה הרשלני ועד התביעה

בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, רוב התיקים הוגשו בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק  

מהם התחומים הנפוצים של רשלנות רפואית בסוגית התיישנות

תחום ההיריון והמיילדות הוא התחום שבו הוגשו התביעות הרבות ביותר לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה 

מהו מספר חוות הדעת הממוצע בתיקי בתי המשפט?

מספר חוות הדעת השכיח ביותר בבתי המשפט המחוזיים הוא שתיים  

באיזה אופן הסתיימו התיקים שלא הוגשו בהם חוות דעת?

אופן סיום התיקים נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם יש קשר בין מספר חוות הדעת שהוגשו לבין אופן סיום התיק?

הקשר בין מספר חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לבין אופן סיום התיק נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור