www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - התיישנות

האם נפגעת גזזת זכאית לפיצויים נוספים בעילה של הפרת חובת היידוע?

התובעת טופלה בילדותה בקרינה לצורך טיפול במחלת הגזזת, ובשנת 1985 אובחן כי היא סובלת מגידול סרטני במוחה. התובעת טענה כי המדינה הפרת את חובת היידוע, מאחר ובמשך שנים הסתירה את הסיכונים הצפויים לה.  


רשלנות רפואית בניתוח לתיקון מחיצת האף

כעשר שנים לאחר שעבר התובע ניתוח לתיקון מחיצת האף, נודע לו כי במהלך הניתוח נגרם נקב במחיצה, אשר גרם להחמרה במצבו. על כן הגיש תביעה בגין רשלנות רפואית.  


המדינה בקשה לדחות תביעה לרשלנות רפואית בגין טיפול בגזזת, מחמת התיישנות

התובעת, ילידת 1951, טופלה בילדותה בגזזת באמצעות הקרנות ובשנת 2003, התגלה גידול סרטני בראשה. התובעת טענה כי המדינה התרשלה מאחר ולא הזהירה אותה לגבי הסיכונים, עקב ההקרנות. 


דחיית תביעה על הסף בגין התיישנות עילת הולדה בעוולה

האם תביעה בגין הולדה בעוולה התיישנה מחמת הגשתה לאחר גיל 25? האם בית המשפט יקבל טענת התיישנות?


דחיית תביעה בגין התיישנות - רשלנות במחלקה לבריאות הנפש

דחיית תביעה בגין התיישנות. האם הייתה רשלנות רפואית במסגרת המחלקה לבריאות הנפש?


התיישנות תביעה לאחר שמונה שנים ממותה של המטופלת, האמנם?

בית החולים טען כי תביעה בגין רשלנות רפואית אשר הוגשה כנגדו, הוגשה באיחור והתיישנה במרוצת השנים...


התיישנות תביעה בגין רשלנות רפואית בכריתת חצוצרה
בית המשפט המחוזי נדרש לדון בתביעה אשר עסקה ברשלנות רפואית בגין טיפול בהריון חוץ רחמי...

תביעה בגין רשלנות רפואית נדחית בטענת התיישנות, אימתי?

עילות התביעה העומדות לנפטר מוסיפות לעמוד לטובת עזבונו ממועד הפטירה ובמקרה דנן, עילת התביעה של משיבים 3-5 נוצרה ברגע פטירתם,קרי בשנת 1985...


  


פסק דין בגין הגשת תביעת רשלנות רפואית באיחור ניכר - התיישנות

בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות. הבקשה נוגעת לתביעה נזיקית שהגישה המשיבה כנגד המבקשים, ביום 27.6.06, וזאת בגין הטיפול הרשלני שקיבלה המשיבה, לטענתה, מטעם המבקשים...


פסק דין בנוגע לדחיית תביעת רשלנות רפואית בגין התיישנות לאחר אי צירוף חוו"ד

ביום 24.05.07 הגיש התובע את התביעה שעילתה רשלנות רפואית נגד הנתבעים. לתביעה לא צורפה חוות דעת רפואית. לפיכך, הוגשה בקשה מטעם הנתבעים, להורות על דחית התביעה על הסף מחמת העובדה שהתביעה התיישנה ...


התיישנות בתביעת רשלנות רפואית של קטין - פסק דין

האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה...


פסק דין העוסק במרוץ ההתיישנות במסגרת תביעת רשלנות רפואית - אבחון שבר

התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים בו עבדה ונפגעה בידה. רופא בית-החולים שבדק אותה, אמר לה, כי צילומי הרנטגן אינם מראים כל ליקוי ועליה לקבל טיפול שמרני ומקובל להקלת הכאבים...


האם נתנה תרופה במהלך ההריון, הילדה סובלת ממום

בשנת 1998, במסגרת שיטוטים באתרי אינטרנט העוסקים בפונדקאות בארצות הברית, נתקלה המערערת באקראי בקישור לאתר "DES ACTION" העוסק בהגשת ייעוץ וסיוע לנפגעות האסטרוגן דס. באתר זה גילתה לראשונה כי בארצות הברית הוגשו תביעות נגד החברות אשר יצרו תרופות שהחילו את האסטרוגן דס, וכי בחלק מתביעות אלו זכו התובעות בפיצויים...


דחיית תביעה בגין רשלנות רפואית בעקבות התיישנות

סעיף 6 לאותו חוק קובע, כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה. השאלה המתבקשת היא, מתי נולדה עילת התביעה?


 


 


 


1