www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - חוות דעת רפואית

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

בית המשפט העליון נדרש לדון בערעור אשר הוגש לגבי מינויו של מומחה רפואי במסגרת תביעה שעסקה ברשלנות רפואית של חברת תרופות...


ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

מן הפסיקה ידוע כי החשש לניגוד עניינים כאשר מדובר במומחים המקיימים ביניהם יחסי מרות הוא שיקול לגיטימי...


הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד
בית המשפט העליון הפך את החלטות הערכאות הנמוכות וקבע כי יש להתיר לתובעת להציג חוות דעת רפואית נוספת בעניינה...

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט...


דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

בזמנו, הצדדים לא הגיעו לידי הסכמה על מינוי מומחה מוסכם מטעם ביהמ"ש ולאחר עיון בהודעותיהם, ביהמ"ש החליט, על פי סמכותו , למנות מומחה מטעם ביהמ"ש. ניתן ללמוד מטיעוני הצדדים בבקשה זו, שאפשר לחלק את טענות המבקשת לסוגי טענות שונים.


דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

אכן תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 מורה כי בדרך המלך בעל דין המבקש להוכיח עניין שברפואה, חייב להסתמך על חוות דעת רפואית. בעיקר נכונים הדברים כאשר עסקינן בתביעות על רשלנות רפואית...


המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר
ניתן, איפוא, לב"כ התובעת פסק זמן של 60 יום להמציא חוות דעת שתחליף את חוות דעתו של פרופ’ הורן ז"ל....

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

בפסיקה, התייחסו בתי המשפט לנסיבות החריגות, אשר בעטיין יינתן פטור לבעל דין מהגשת חוות דעת רפואית מטעמו ותחת זאת ימונה מומחה מטעם בית המשפט...


פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

מדובר בתובענה בגין רשלנות רפואית. בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית ...


פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

התובע, יליד 14.8.04, הגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין, בשל נזקים שנגרמו לו, לטענתו, בעקבות ברית מילה שערכו לו הנתבעים. בכתב התביעה וכן בבקשה שצורפה לה, ביקש התובע, המיוצג על ידי לשכת הסיוע המשפטי, שבית המשפט יפטור אותו מהגשת חוות דעת רפואית, וימנה מומחה מטעמו לבדיקתו ...


פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

מדובר בתביעה לפיצויים בגין רשלנות רפואית שעילתה נזקים שעל פי הנטען, נגרמו לתובעת, עקב ביצוע כושל של ניתוח מיותר בגבה התחתון. לטענת התובעת, הנתבעת התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה, המליץ על הניתוח וביצע אותו ...


פסק דין ברשלנות רפואית - "הדבר מעיד על עצמו" ללא הגשת חוות דעת רפואית?

המשיבה הגישה תובענה לפיצויי נזיקין בעילה של רשלנות רפואית. לתובענה לא צורפה חוות דעת של מומחה לביסוס טענותיה בעניין שברפואה ...


פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוו"ד - רשלנות רפואית בניתוח גב

המבקש/התובע הגיש ביום 22.6.08 תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו בשל רשלנות רפואית מצד מי מהנתבעים. הרשלנות לטענת התובע ארעה בניתוח מיום 22.6.01 בו בוצע ניתוח בחוליות הלא נכונות l5-s1 במקום l4-l5 ...


פסק דין בעניין תובע בתביעת רשלנות רפואית המקבל הבטחת הכנסה - מינוי מומחה

מדובר בתובענה לרשלנות רפואית בקשר לטיפולי שיניים שבוצעו על ידי הנתבע. בבקשה נטען, כי לתובעת עילת תביעה נגד הנתבע ביחס לטיפול רשלני שניתן על ידיו. עוד נטען, כי מצבה הכלכלי של התובעת קשה והיא מתקיימת מקצבת הבטחת הכנסה ולפיכך אינה יכולה לשאת בתשלום שכר טרחת מומחה ...


פסק דין - חוות דעת רפואית שניתנה במסגרת הליך אחר, האמנם?

במסגרת קובץ ראיות התובע הגיש התובע, בין היתר, חוות דעת של ד"ר צינמן שניתנה במסגרת הליך אחר, אך התייחסה לשאלת נכותו של התובע ...


פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

התובעת הגישה ביום 11.8.08 תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בשל רשלנות רפואית נטענת. לכתב התביעה לא צורפה חוות דעת רפואית ...


פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו"ד מטעמו

המבקש הגיש תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו, בשל רשלנותם הרפואית של המשיבים. המבקש צרף לכתב התביעה חוות דעת מטעמו ערוכה בידי ד"ר פ', מומחה לרפואת עיניים...


פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

התובע הגיש תביעה לפיצוי בין נזקי גוף שעילתה רשלנות רפואית נטענת של הנתבעת. לכתב תביעתו צירף חוות דעת רפואית התומכת בטענותיו. הנתבעת הגישה כתב הגנה בו הכחישה את חבותה הנטענת ותמכה טענותיה בחוות דעת רפואית מטעמה ...


פסק דין בעניין הצגת מצב כלכלי - מינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש

בקשה למינוי מומחים רפואיים מטעם בית משפט. מדובר בתובענה לרשלנות רפואית בקשר ל3 מקרי נפילה שאירעו לתובעת 1, ילידת 1922, בזמן אשפוזה המחלקה הפנימית ג’ במרכז הרפואי בני ציון ...


פסק דין בעניין מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט - מחלוקת בין המומחים

המשיבה ילידת שנת 1977 ניזוקה במהלך תקופת הריון רביעי אותו עברה עקב טיפול רפואי רשלני כטענתה אותו קיבלה. הן המבקשים והן המשיבה הגישו חוות דעת רפואיות בתחום הגניקולוגי, אשר תומכות בעמדתן ...


1  2  לעמוד הבא    >>