www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - יעוץ משפטי

גישור בתביעות בגין רשלנות רפואית
גישור הינה דרך באמצעותה ניתן ליישב סכסוכים בין צדדים על ידי הסכמה הדדית. מדובר בהליך וונלטרי המערב צד שלישי ניטראלי...

מהו הנזק הראייתי?
מהו הנזק הראייתי אשר עלול להיגרם לתובע בהגשת תביעה בעקבות רשלנות רפואית? כיצד מתמודדת עם זה התביעה במהלך הדיון? האם בית המשפט מכיר בפערי הידע בין המטופל לרופאים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית , פסקי דין, מאמרים, פניות לייעוץ עורכי דין ללא התחייבות...

הלכת הגולגולת הרכה
מהו עיקרון הגולגולת הרכה? האם רגישויות קודמות של הנפגע משפיעות על החלטת בית המשפט בעקבות תביעת רשלנות רפואית? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית, מאמרים, פסקי דין, עורכי דין מעניקים ייעוץ ללא התחייבות...

עוולת הרשלנות - רשלנות רפואית
מהי עוולת הרשלנות בתביעות רשלנות רפואית? מהי חובת הזהירות? האם טעות של רופא בשר ודם או רשלנות המזכה בפיצויים? קראו עוד באתר רשלנות רפואית, פסקי דין, מאמרים, בנוסף ניתן לקבל ייעוץ מעורכי דין ללא התחייבות...

אשם תורם בתביעות רשלנות רפואית
מהי טענת "אשם תורם" או "רשלנות תורמת" בתביעות בעקבות רשלנות רפואית? כיצד מוכיחים את אשמתו החלקית או המלאה של התובע? האם ניתן לדחות טענה זו על הסף? על מי מוטל נטל ההוכחה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית...

חקירת המומחה הרפואי ע"י הצדדים
ככלל, כל צד רשאי לחקור את מומחה הצד השני על חוות דעתו ובדרך כלל גם את המומחה מטעם בית המשפט

מהו מעמדו של המומחה מטעם בית המשפט?
מעמדו של המומחה מטעם בית המשפט תלוי פעמים רבות בהסכמת הצדדים

מי מהצדדים נושא במימון חוות הדעת?
ככלל, נושא כל צד בעלות חוות הדעת המוגשות מטעמו

מומחים רפואיים בדין האזרחי
מומחה רפואי ייתכן שיוזמן מטעם הצדדים או מטעם בית המשפט

חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית למול חוות דעת בתביעות אחרות
בתביעות רשלנות רפואית, כמו בכל תביעות נזקי הגוף, בעלי הדין חייבים להגיש חוות דעת של מומחים ברפואה על מנת שיוכלו להוכיח טענותיהם

ניכוי קצבאות המוסד לביטוח לאומי מסכום הפיצויים בתיקי רשלנות רפואית
בתביעות נזיקין, ובכלל זה גם בתביעות בגין תאונות דרכים לפי חוק הפיצויים, בית המשפט פוסק מהו הנזק שעל המזיק לשלם לניזוק

מהם סוגי הגמלאות הקשורים לתשלום הפיצויים בדיני הנזיקין?
קיימים מספר סוגים של גמלאות, הרלבנטיים לסוגיית הקשר בין תגמולי המל"ל לבין הפיצויים בנזיקין

מהי עמדת הפסיקה והספרות לעניין זכות השיפוי?
זכות השיפוי לקופות החולים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי מתיישבת עם הסימטריה הנדרשת לעניין ההטבה

מהי מהות השיפוי בין מוסדות רפואיים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי?
חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע, כי קופת חולים או נותן שירותים שנתנו שירותי בריאות למי שחלה או למי שנפגע ממזיק, זכאים להיפרע את הטבת הנזק מהמזיק

כיצד נוהג בית המשפט לפסוק את שכר טרחת עורך הדין?
בית המשפט נוהג לפסוק שכר טרחת עורך הדין על פי המפתח הבא

מהו שכר טרחת עורכי הדין המייצגים תובעים בתביעת נזיקין?
ככלל, קביעת שכר הטרחה מסור למשא ומתן בין הלקוח לבין עורך הדין

תשלום שכר טרחת עורכי הדין של התובע בתביעות רשלנות רפואית
בית המשפט נוהג לחייב את הנתבע שנמצא חב בנזיקין, בנוסף על הפיצוי לנפגע, גם בשכר טרחת בא כוחו של התובע ובהוצאות שהוציא לצורך ההליכים המשפטיים

מהי מהות הפיצוי בגין קיצור או אובדן תוחלת חיים?
לפיצוי בגין קיצור או אובדן תוחלת חיים כתוצאה ממעשה העוולה יש שני ממדים: אובייקטיבי וסובייקטיבי

האם ערכאת הערעור מתערבת בפסיקת הפיצויים בגין כאב וסבל?
ככלל, ביהמ"ש העליון אינו מתערב בפסיקת הפיצויים בגין כאב וסבל

מהם סכומי הפיצויים שנפסקו בגין נזק לא ממוני לאורך השנים?
ישנה מגמה בפסיקה להתאים את סכומי הפיצוי בגין כאב וסבל לרמת המחירים הכוללת במשק

1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>