www.rashlanut-refuit.org

התיישנות בתביעת רשלנות רפואית של קטין - פסק דין

תא (ת"א) 64471/07 דמרי הילה נ’ קופת חולים כללית


התיישנות בתביעות רשלנות רפואית
התיישנות בתביעות רשלנות רפואית כאשר התובע הוא קטין
• חובת צירוף דעת בתביעות רשלנות רפואית
• הגשת תביעת רשלנות רפואית ללא חוות דעת רפואית- מחיקת התביעה או מתן הזדמנות נוספת להגשת חוו"ד?

עובדות המקרה:


האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה. הנתבעים עותרים לדחיית ו/או מחיקת התביעה על הסף מחמת התיישנות ואי צירוף חוות דעת רפואית.

 

מה הדין בסוגיית ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית כאשר התובע הוא קטין?


לפי סעיף 10 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, "בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במניין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע 18 שנה". כלומר, תקופת ההתיישנות מתחילה עם הגיע התובע לגיל 18. במקרה זה נפסק כי התובעת, ילידת 1987 הגיעה לגיל 18 ב- 2005, לפניה עמדו 7 שנים בטרם תתיישן התביעה, ועל כן ומשהגישה התביעה ב- 2007 - טרם התיישנה.

מה הדין לגבי חובת צירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית?


לפי תקנה 127 לתסד"א, תשמ"ד – 1984:


"רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי העניין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות (נוסח חדש) תשל"א –1971 (להלן: "חוות הדעת"), אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שירשמו".


הדברים מקבלים משנה תוקף בתביעה לרשלנות רפואית:


"הוכחת רשלנות מצד המשיבות בנסיבות המקרה מותנית בהגשת חוות דעת רפואית בעניינים רפואיים אשר יהיה בה לבסס רשלנות כזו... ללא חוות דעת כזו, ייבצר מהמבקשת להוכיח את טענתה בדבר התרשלות רפואית מצד המשיבות או מי מהן".


במקרה זה נפסק כי בקשה לפטור לא הוגשה ועל כן, חייבת היתה התובעת לצרף חוות דעת לכתב התביעה.

 

האם במצב בו הוגשה תביעת רשלנות רפואית ללא חוות דעת רפואית- תמחק התביעה או תנתן הארכה?


לפי הפסיקה, ניתנת לתובע הזדמנות לתקן את התובענה, אם יש ביכולתו לעשות כך, לפני שמחליטים למחקה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין מתן טיפול כימותרפי בגין איבחון לימופמה שגוי - האם רשלנות?

האם הרופאים היו אמורים לזהות כי מדובר בזיהום ולא בלימפומה? האם מדובר באבחון שגוי העולה כדי רשלנות רפואית במתן טיפול כימותרפי? 

פסק דין בעניין הארכת מועד הגשת חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית

התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות הנתבעים בטיפול הרפואי שהעניקו לו. התובע מבקש להתיר לו להגיש באיחור חוות דעת רפואית... 

פסק דין העוסק במרוץ ההתיישנות במסגרת תביעת רשלנות רפואית - אבחון שבר

התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים וכתוצאה מכך סבלה משבר. עם זאת השבר אובחן רק לאחר תשע שנים. מהו מרוץ התיישנות בתביעות רשלנות רפואית? 

התיישנות בתביעת רשלנות רפואית של קטין - פסק דין

האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה... 

פסק דין בנוגע לדחיית תביעת רשלנות רפואית בגין התיישנות לאחר אי צירוף חוו"ד

התובע הגיש תביעה שעילתה רשלנות רפואית כנגד הנתבעים אך לא צירף לתביעה חוות דעת רפואית כנדרש... האם התיישנות? 

פסק דין בגין הגשת תביעת רשלנות רפואית באיחור ניכר - התיישנות

בתביעות שעילתן רשלנות רפואית, המועד הרלוונטי לקביעת תחילת מרוץ ההתיישנות, הוא מועד ביצוע הפעולה הרפואית בעטיה טוען התובע כי נפגע 

התיישנות תביעה בגין רשלנות רפואית בכריתת חצוצרה

בעקבות אירועים אלה, טופלה התובעת במשך ארבע שנים במכון הפריה חוץ גופית. התובעת טענה כי שנתיים לאחר סיום הטיפולים (אשר העלו חרס), פנתה היא לייעוץ אצל פרופסור מומחה במכון. לטענתה, האחרון אמר לה כי טיפולי הפוריות אינם מצליחים, וזאת גם בגין הטיפול הרשלני לו זכתה בבית החולים בהריונותיה... 

תביעה בגין רשלנות רפואית נדחית בטענת התיישנות, אימתי?

בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה עשרה שנה... 

האם נתנה תרופה במהלך ההריון, הילדה סובלת ממום

האם תחול התיישנות על תביעה של אישה שנפגעה עקב נטילת תרופה על ידי אמה במהלך ההיריון? מהן "בנות דס" ומה הדין החל עליהן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

דחיית תביעה בגין רשלנות רפואית בעקבות התיישנות

סעיף 6 לאותו חוק קובע, כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה. השאלה המתבקשת היא, מתי נולדה עילת התביעה?