www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין הודעה לצד ג` במסגרת תביעת רשלנות רפואית

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, לפיה ניתנה למשיבים 1 ו-2 הארכת מועד למשלוח הודעה לצד שלישי, וכן ניתן להם היתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה.

 

המבקש הגיש את תביעתו כנגד המשיבים, בגין רשלנותם באבחון מחלת הסרטן בגופו. לטענתו, כתוצאה מרשלנותם אובחנה מחלתו באיחור, ולפיכך הטיפול בה החל באיחור, דבר שהביא למצב הבריאותי הקשה בו הוא נמצא כיום. כאשר שהה המבקש אצל משפחתו בוונצואלה אובחנה אצלו מחלת הסרטן, והוא עבר בבית חולים שם ניתוח כריתה נרחבת של הגידול ומבנים אנטומים סמוכים.


האם יש לקבל את הבקשה?

1. מטרתה העיקרית של הודעה לצד שלישי היא לרכז בתובענה אחת את כל ההליכים המשפטיים בעניין מסוים, ולחסוך בכך התדיינויות נוספות, בין הנתבע לבין הצד השלישי.


2. תכלית זו מתקיימת במקרה דנן; צירופו של בית החולים בוונצואלה כצד להליך, על ידי הודעת צד שלישי, מרכזת, למעשה, שני הליכים משפטיים באותו עניין, בתובענה אחת. אין לקבל את טענת המבקש, לפיה העילה שבבסיס ההודעה לצד שלישי שונה מהעילה שבכתב התביעה, ולפיכך אין מקום להודעה זו; המבקש תובע את המשיבים בגין אי אבחון מחלת הסרטן בגופו, מחדל אשר הוביל למצבו כיום, והתובעים מעוניינים לשלוח הודעת צד שלישי לבית החולים בוונצואלה, בטענה כי הטיפול שניתן שם למבקש היה שגוי, וגרם להישנות הגידול בגופו. קביעת היקף אחריותו של בית החולים, אם בכלל, רלוונטית להכרעה בשאלת היקף אחריותם של המשיבים, ככל שקיימת. נראה, כי זו הסיבה בגינה קיבל בית המשפט המחוזי את הבקשה, על אף הפגמים הפרוצדוראליים שנפלו בה.


3. המשיבים הגישו את בקשתם להארכת המועד להגשת ההודעה לצד שלישי ללא תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה, בניגוד לקבוע בתקנה 241, ואף לא סיפקו טעם לאיחור, לא כל שכן טעם מיוחד, כנדרש בתקנה 528. בית המשפט המחוזי ראה לנכון לאפשר הגשת ההודעה לצד שלישי על אף הפגמים הללו. החלטתו זו אינה נטולת בסיס, שכן בנסיבות המתאימות, ראוי לסטות מכללי הפרוצדורה, כאשר הדבר דרוש לשם עשיית צדק ואינו פוגע בבעל הדין האחר.


4. מצבו הקשה של המבקש לא נעלם מעיני ביהמ"ש. יחד עם זאת, הגשת הודעת צד שלישי אינה חייבת להוביל לעיכוב בתיק; משהוגשה הודעת צד שלישי, לבית המשפט שיקול דעת רחב להורות על בירורה בכל שלב של ההליך- בשעת הדיון בתובענה העיקרית, לאחר סיום הדיון בה, או לאחר מתן פסק הדין בה.

היתר המצאה


5. על המבקש היתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה להראות, כי עניינו בא בגדרה של אחת החלופות שבתקנה 500 לתקנות. בתקנה 500(10)קבועים שלושה תנאים למתן היתר ההמצאה: בעל הדין הזר הוא בעל דין "דרוש" או "נכון"; התובענה הוגשה "כהלכה" כלפי בעל הדין המקומי; גם כאשר התנאים הללו מתקיימים, ההחלטה מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט.


6. ההודעה לבית החולים הייתה ראויה להתברר יחד עם התביעה נגד המשיבים, אילו ישב בית החולים בארץ, משום ששתי התביעות שזורות זו בזו, הן בנוגע לשאלת האחריות לנזקי התובע, והן בנוגע לסוגיית גובה הנזק. כמו כן, בבסיס ההודעה לצד שלישי קיימת "תביעה ראויה לדיון".


7. כאשר התקיימו התנאים הקבועים בתקנת המשנה, יבחן בית המשפט את המקרה מתוך ראיה כוללת של כלל הנסיבות, זאת מתוקף שיקול הדעת המסור לו, לפי תקנה 500. בין השיקולים בשלב זה קיים שיקול "הפורום הנאות"- האם בית המשפט בישראל הוא הפורום המתאים לדון בתובענה? בענייננו, הטענה כי מדובר בפורום לא נאות לא הועלתה בערכאה הדיונית, ודי בכך כדי למנוע מן המבקש להעלותה במסגרת בקשת רשות הערעור.


8. בענייננו, צורפה לבקשה חוות דעת רפואית, אשר בכוחה ללמד על עילת תביעה טובה, על מיקומו של הנתבע-הצד השלישי, ועל נימוקי הבקשה. אין טעם טוב לבטל את הבקשה רק כדי שהמשיבים יגישו בקשה חדשה, כאשר כאמור, חוות הדעת מצביעה לכאורה על קיומה של עילה נגד צד שלישי.

לסיכום,

 

מחלתו הקשה של המבקש-התובע מעוררת תחושה קשה לגבי כל עיכוב בבירור המשפט, ואולם בית המשפט, הבקיא בהליך, הסביר כי העיכוב שנגרם עד כה מקורו בתובע עצמו. חזקה על בית המשפט שייתן למצבו הבריאותי של התובע משקל בניהול ההליך, כפי שעשה עד עתה. לגוף העניין, אין מקום להתערב בשיקול דעתו של בית המשפט המחוזי. הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

מהי התרשלות?

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע 

מהו הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית?

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה 

פסק דין בעניין פורום נאות לדיון בגין רשלנות רפואית בניתוח בחו"ל

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

פסק דין בנוגע לסעיף 76 לפקודת הנזיקין - תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונה

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

מהו המועד לבחינת סבירות התנהגותו של הרופא?

יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות  

האם הרופא התרשל כאשר בחר בין שתי דרכי טיפול שונות?

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח. 

רופא הפועל בהתאם לפרקטיקה המקובלת - איננו מתרשל?

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו 

האם בחירה בפרקטיקה מחמירה פוטרת מאחריות?

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו 

האם חלה חובה על הרופא לאתר סיכונים לפני מתן הטיפול?

לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית 

האם על הרופא להמשיך ולחקור ולא להסתפק בממצאים הגלויים?

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים 

פסק דין - האם ניתן למנות אפוטרופוס לדין בתביעת רשלנות רפואית?

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

פסק דין - תביעת רשלנות רפואית ללא צו להוצאות בשל מצוקה כלכלית?

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור ושינוי שכ"ט עו"ד - תביעת רשלנות רפואית

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור על החלטה בנושא רשלנות רפואית

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

פסק דין בעניין רשלנות בניתוח הצרת אבי עורקים - פיצויים עונשיים בגין שיתוק

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין בעקבות אי מתן פטור להפקדת עירבון - לא הוצג מצב כלכלי קשה

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

פסק דין בנוגע לעיכוב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית - הגשת ערעור

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

פסק דין בנוגע לתביעת רשלנות רפואית - הפחתת עירבון בגין חיסרון כיס

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

פסק דין - האם יכול ביהמ"ש לשנות את סוג הערובה בתביעת רשלנות רפואית?

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע 

פסק דין המורה על פטור מתשלום אגרה במקרה בו תדחה תביעת רשלנות רפואית

המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה